Biên soạn kế hoạch thi công

1. Căn cứ và nguyên tắc biên soạn
a) Căn cứ biên soạn
Dựa vào các hạng mục công trình của họp đồng bao thầu phải đảm nhận, dựa vào lượng công trình, yêu cầu thời hạn, lấy bản vẽ thi công dự toán, giá trị họp đồng, và các loại chỉ thị khác làm căn cứ, két họp với nhân lực, trình độ kỹ thuật, vật liệu, thiết bị, vận chuyển và một số điều kiện thi công khác của đon vị mình, biên soạn ra quy hoạch và kế hoạch thi công. Thiết kế tổ chức thi công là căn cứ chủ yếu để biên soạn ké hoạch năm, kế hoạch năm cần thể hiện tinh thần sắp đặt thiết kế tổ chức thi công, nhằm bảo đảm toàn bộ công trình được tiến hành ăn khóp nhịp nhàng, tránh sản sinh tình hình không cân đối, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.
b) Nguyên tắc biên soạn
1. Cần tuân theo tình hình địa chất đã có, kết họp thực tiễn kinh nghiệm quyết định nguyên tắc triển khai thi công;
2. Cần tuân theo nguyên tắc cân đối tổng họp, sắp đặt toàn diện. Trên cơ sở quy tắc chung của thi công, cân nhắc toàn diện, sắp xếp mạch lạc, làm tốt công tác xếp đội công trình, phân chia họp lý các giai đoạn thi công, thiết lập mối quan hệ cân đối giữa các hạng mục, các công chủng, lọi dụng nhân lục vật lục họp lý, khắc phục các khâu yếu, khai thác mọi tiềm lục bên trong, bảo đảm sắp xếp tống thể hoàn thành tổ chức thi công, thục hiện đầy đủ yêu cầu của họp đồng.
3. Cần quán triệt nguyên tắc tích cục. vững chắc luôn luôn có dự trữ. Chỉ tiêu kế hoạch cần được xây dựng trên mức trung bình tiên tiến, cần tránh chỉ tiêu không sát thục tế, đồng thời cũng tránh việc cường điệu phải có dự trữ mà dùng dằng trong việc thực hiện chỉ tiêu ké hoạch;
4. Bố trí kế hoạch cần kiên trì làm đúng theo phương án thi công và trình tự họp lý trong tổ chức thi công, bảo đảm trọng điểm, chú ý đến chỗ bình thường và phải phân rõ chỗ công việc nặng, nhẹ, thong thả, chỗ cấp bách, chú ý giữ gìn tính liên tục, tính cân đối của thi công, luôn luôn tìm tòi hiệu ích kinh tế.
5. Luôn luôn kiên trì bảo đảm nguyên tắc an toàn và chất lượng thi công.
2 Các loại kế hoạch và nội dung kế hoạch thi công
Kế hoạch thi công bao gồm quy hoạch thi công, kế hoạch thi công hàng năm, kế hoạch thi công theo quý, kế hoạch thi công theo tháng và kế hoạch thi công tuần, ngày.
1. Ọuy hoạch thi công tức là bộ phận kế hoạch liên quan đến thiết kế tổ chức thi công. Nội dung bao gồm tống khói lượng công trình, lực lượng lao động cần thiết, sắp đặt tông tiến độ và tiến độ năm, tồng giá trị công trình và giá trị công trình theo năm, cho đến cả kế hoạch cần xin trên cấp và vật liệu, máy móc, xe cộ chủ yếu.
2. Kế hoạch theo năm: Dựa vào yêu cầu và chỉ tiêu của quy hoạch thi công, lập kế hoạch về khối lượng và các hạng mục công trình cần hoàn thành cho mỗi năm, sắp đặt tiến độ thi công, bố trí sức lao động cho đến cả việc lập kế hoạch năm, bảo đảm hậu cần như: tài vụ, khí tài. máy móc. vật chuyển v.v…
3. Ke hoạch theo quý tức là kế hoạch chia theo quý cụ thể cho cả năm, theo khống chế của kế hoạch cả năm phải quy định cụ thể cho các loại chỉ tiêu theo từng quý. Kế hoạch theo quý càn bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các loại chỉ tiêu của kế hoạch cả năm.
4. Ke hoạch thi công tháng, tuần, ngày. Dựa vào kế hoạch quý, đon vị cơ sở kết họp với tình hình thực tế của bản thân đơn vị lập kế hoạch khối lượng công trình cần hoàn thành trong tháng, tuần, ngày, sắp đặt tiến độ thi công, sử dụng sức lao động và các hạng mục cụ thê khác.
3. Phương pháp biên soạn kế hoạch
Tiến độ kế hoạch là cốt lõi của các loại kế hoạch thi công. Biên soạn ké hoạch trước tên cần làm tốt tiến độ kế hoạch. Bố trí tiến độ kế hoạch thi công cần phát động quần chúng, do quần chúng thảo luận, bày mưu hiến kế, sửa chữa bổ sung, làm cho kế hoạch phù họp thực tế và có cơ sở quần chúng vững chắc. Biên soạn kế hoạch nói chung có các bước như sau:
1. Tính toán khối lượng công trình và ngày công lao động cần thiết cũng như bố trí kíp máy;
2. Dựa vào ngày công lao động, số kíp máy và thòi gian thi công, dựa vào trình tự thi công điều chỉnh khối lượng công tác và hạng mục công trình, sau đó phân chia nhiệm vụ;
3. Xác định trình tự thi công, phương pháp thi công và tổ chức thi công v.v…;
4. Dựa vào tính toán và sắp đặt nói trên, biên soạn tiến độ kế hoạch thi công và kế hoạch cân đối sức lao động;
5. Biên soạn ké hoạch khí tài, máy móc, vận chuyển, tài vụ v.v…
9.6.2. Chấp hành kế hoạch kiểm tra và điều chỉnh
Lập kế hoạch chỉ là một bộ phận của công tác kế hoạch. Tiếp đến là việc quán triệt chấp hành kế hoạch lại là một bước trọng yếu nhất, phức tạp nhất và khó khăn nhất trong công tác ké hoạch.
1. Yêu cầu và phương pháp quán triệt chấp hành kế hoạch
Yêu cầu cơ bản của quán triệt chấp hành kế hoạch, trước tiên là phải bảo đảm hoàn thành kế hoạch một cách toàn diện, tức là hoàn thành số lượng công trình, tiến độ, chất lượng, định mức, chỉ tiêu tiết kiệm, chỉ tiêu hạ giá thành, chỉ tiêu lọi nhuận và bảo đảm an toàn, nói chung các mặt đều phù hợp yêu cầu kế hoạch; thứ hai là yêu cầu hoàn thành kế hoạch một cách cân đối, hết sức tránh xuất hiện các hiện tượng khi nhàn khi quá gấp, chờ việc hoặc cướp công trong quá trình thi công.
Quán triệt chấp hành kế hoạch phải phát động quần chúng, dựa vào quần chúng, đem kế hoạch phổ biến cho đến mọi người công nhân làm cho ai ai cũng nắm vững, trở thành cương lĩnh hành động và mục tiêu phấn đấu của toàn thể công nhân. Đe huy động được tính tích cực của quần chúng đông đảo phải thực hiện đầy đủ ché độ phân phối theo lao động và ché độ thưởng phạt phân minh làm cho tiền lương và phúc lợi của công nhân gắn liền mật thiết với việc hoàn thành kế hoạch. Đồng thòi phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa của quần chúng nhân dân, nâng cao tính chủ động tính tự giác, toàn tâm toàn ý hoàn thành kế hoạch đã được giao.
Đe hoàn thành kế hoạch còn phải tăng cường công tác điều độ và biện pháp tổ chúc kỹ thuật, triển khai thi đua lao động, tiến hành hạch toán kinh tế. Mặt khác, cần phải tăng cường công tác kiêm tra thực hiện kế hoạch, chất lượng công trình và an toàn sản xuất. Mục đích của kiểm tra nhằm để phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề để bảo đảm cho kế hoạch hoàn thành một cách thuận lợi.