Các dự án quy hoạch chi tiết

Các dự án Quy hoạch chi tiết
Các dự án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa và làm chính xác các quy định của đồ án quy hoạch chung xây dụng đô thị và lập cho các khu đất có yêu cầu cải tạo và xây dựng trong khu vực phát triển trong giai đoạn trước mắt trên 10 năm.
Các dự án quy hoạch chi tiết phân chia và quy định cụ thể chế độ quản lí sử dụng các khu đất hoặc các lô đất dành cho việc sử dụng công cộng hoặc tư nhân, phục vụ cho các mục đích cải tạo chinh trang hoặc xây dụng các công trình nhà ở, dịch vụ, các công trình sản xuất, kinh doanh, các khu cây xanh, công viên văn hóa nghi ngơi ; nghiên cứu chuẩn bị kĩ thuật mặt bằng khu đất, cải tạo và phát triển các mạng lưới hạ tầng kĩ thuật ; quy định việc giữ gìn, tôn tạo và phát triển các công trình kiến trúc và các khu vực cảnh quan thiên nhiên có giá trị, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường đô thị.
Các dự án quy hoạch chi tiết được duyệt là cơ sở để chi đạo việc lập các dự án đầu tư xây dựng, triển khai các bước thiết kế xây dựng tiếp theo và tiến hành các thủ tục cấp chứng chi quy hoạch, giao đất và cấp giấy phép xây dựng…
Nhiệm vụ của quy hoạch chi tiết lù : cụ thể hóa và làm chính xác nhũng quy định của đồ án quy hoạch chung xây dụng đô thị ; đánh giá thực trạng xây dụng và khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và quỹ đất dự kiến phát triển ; tập hợp và cân đối các yêu cầu đầu tư cải tạo và xây dựng tại khu đất quy hoạch ; xây dụng mặt bằng sử dụng dất đai, phân chia các khu đất hoặc các lô đát và quy định chế độ quản lí sử dụng đất đai cho các đối tượng sử dụng ; nghiên cứu đề xuất các định hướng kiến trúc và bảo vệ cảnh quan đô thị ; nghiên cứu phân kì đầu tư cải tạo và xây dựng ; xác định chi giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các đường phố ; soạn thảo quy chế quản lí xây dụng.
Các dự án quy hoạch chi tiết bao gồm ; quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai, được lập ở hai mức độ đối vởi khu đất có diện tích trên 200 ha áp dụng bản đồ ti lệ 1/2000 + 1/5000, nhằm cụ thể hóa và làm chính xác quy định của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thậ về quản lí sử dụng đất đai ; việc cải tạo và xây dựng các công trình hạ tầng kĩ thuật, định hướng về kiến trúc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên cho mỗi khu đất có quy mô 4 đến 20 ha, đối với khu đất từ 20 đến 200 ha áp dụng bản đồ 1/1000, 1/2000, nhằm cụ thể hóa và làm chính xác quy định của đồ án quy hoạch chung và đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất có liên quan, đồng thời xác định rõ mục tiêu, chế độ quản lí sử dụng đất, các yêu cầu về bố cục quy hoạch – kiến trúc và các cơ sở hạ tầng, các chi tiêu kinh tế – kĩ thuật, vệ sinh môi trường… cho từng khu đất dành để xây dựng các cụm công trình hoặc công trình.
Quy hoạch chia lô được lập cho khu đất có diện tích dưới 20 ha trên bản đồ địa chính và bản đồ địa hình có tĩ lệ 1/200 – 1/500 nhằm quy định chế độ quản lí và sử dụng đất đai và các yêu cầu cải tạo hoặc xây dựng các công trình tại từng lô đất.
Thành phần hồ sơ chủ yếu của dự án quy hoạch chi tiết gồm :
– Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (trích lập từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc đồ ân quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai nếu là đồ án quy hoạch chia lô).
– Bản đồ đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng.
– Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật.
– Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (tối thiểu phải đề xuất 2 phương án để so sánh, lựa chọn).
– Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai hoặc bản đồ quy hoạch chia lô (đối với đồ án quy hoạch chia lô).
– Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc và cảnh quan (mặt bằng và các mặt đúng triển khai).
– Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật (có kèm theo các bản vẽ thiết kế chi tiết).
– Bản đồ tổng hợp đường dây và đường ống kĩ .thuật.
– Hồ sơ chi giới đường đỏ và chi giới xây dựng.
– Tờ trình, thuyết minh tóm tắt và tổng hợp, phụ lục vậ cạc văn bẳn thỏa thuận của các cơ quan thẩm định hoặc xét duyệt đồ án.
– Dự thảo Điều lệ quảnTí xây dựng.
2. Xét duyệt dự án quy hoạch xây -dựng đô thị
a. Thẩm quyền lập, xét duyệt Các dồ Ún quy hoạch dô thị được quy định như sau :
– Thủ tướng Chính phủ phề duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị loại I, loại II và các đồ án quy hoạch xây dựng đồ thị khác khi xét thấy cần thiết.
– ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung, ương trình duyệt cẩc đồ án quy hoạch xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phê dúỳệt của Thủ tướng Chính phủ.
– Bộ Xây dụng tổ chức lập quý hoạch chung đô thị loại Ị, loại II và thẩm tra các đồ án quy hoạch xây dựng đố thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thù tướng Chính phủ.
– Uy ban nhân dân tinh, thành phố trực thiiộc Trung ương phê duyệt các đồ’ án quy hoạch xây dựng đô thị còn lại thuộc địa phương mình.
– ủy ban Nhân dân các thành phố thuộc tĩnh, thị xã .và huyện trình duyệt đồ
án quy hoạch chưng và quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phề duyệt của ủy ban nhân dân tinh. . • …
– Kiến trúc sư trưởng hoặc. Sở Xây dựng (đối vởi các đô .thị không có Kiến trúc su’ trưởng) tồ chức lập, thẩm tra để báo cáo ủy ban nhân dân tinh về các đồ án quy hoạch xây dụng đô thị nói trên.
– Kiến trúc sư trưởng các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, thẩm tra và trình duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền phẻ duyệt của Uy ban thành phố trực thuộc Trung ương.
Việc xét duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị loại III và loại IV, quy hoạch chi tiết trung tâm đô thị loại I, loại II và các quổc lộ đi quá các đô thị tinh lị phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Xây dựng.
h. Trình tự và nội dung thâm tra, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị
Thông tư 25/BXD-KTQH ngày 22/8/Ị995, đã hướng dẫn xét duyệt đọ án quy hoạch xây dựng đô thị, trong đó đã nêu chi .tiết trình tự và nội dung thẩm tra, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dụng đô thị gồm
– Các bản vẽ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị theo Quyết định 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ;
– Tờ trình, thuyết minh (tổng hợp và tóm tắt), Dự thảo Điều lệ quản lí xây dụng đô thị.
– Các văn bản, biên bản thẩm định, thỏa thuận ý kiến thẩm vấn nhận xét của phản biện… có liên quan đến nội dung xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị.
Trình tự và thủ tục thẩm tra, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị gồm :
– Nộp hồ sơ trình duyệt quy hoạch xây dựng đô thị tại cơ quan thẩm tra ;
– Xin thẩm vấn ý kiến các cơ quan hoặc đơn vị tổ chức có liên quan ;
– Cơ quan thẩm định kiểm tra và lập báo cáo thẩm định ;
– Tổ chức hội nghị thẩm định ;
– Ra thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm tra ;
– Hoàn chình hồ sơ (nếu cần) ;
– Trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt ;
– Lưu trữ hồ sơ Quy hoạch xây dựng đô thị.