Các hình thức bố trí khu công nghiệp trong quy hoạch xây dựng đô thị

Tùy theo địa hình và tính chất sản xuất của khu công nghiệp. Bố trí khu công nghiệp trong quy hoạch đô ‘thị có thể theo các hình thức sau đây :
/. Bõ trí khu công nghiệp ve một phía so với khu dân dụng
Cả hai loại hình đất đai cùng phát triển về một hướng theo kiểu thành phố dải, phát triển song song. Phương án khác tuy bố trí về một phía, nhưng hướng phát triển lại ngược chiều. Phát triển cách này không hợp lí vì càng ngày càng xa nhau.

2. Bố trí khu công nghiệp phát triển song song theo tùng đơn vị đô thị hoặc từng dải

Quy hoạch thành phố công nghiệp theo từng dơn vị

3. Bố trí xen kẽ với khu dân dụng và phát triển phân tán xen kẽ theo nhiều hướng

Xây dựng quy hoạch xây dựng KHU KHO TÀNG

Kho tàng là nơi chứa các tài sản, vật tư, nhiên liệu, hàng hoá của Nhà nước, của tư nhân, của các xí nghiệp sản xuất và dịch vụ công cộng trong thành phố. Trong quy hoạch xây dụng đô thị khu đất kho tàng chiếm vị trí khá quan trọng đối với việc điều hoà phân phối và dự trữ các tài sản phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân đô thị và các vùng xung quanh.