Cấp nước thi công

Do khoan đá, phòng bụi, đổ bê tông vỏ hầm và dưỡng hộ bê tông, làm lạnh máy nén khí sinh hoạt của công nhân viên thi công… cần dùng rất nhiều nước, vì thế phải bố trí hệ thống cung cấp nước tương ứng. Cung cấp nước cho thi công chủ yếu cân nhắc các vấn đề: yêu cầu vè chất lượng nước, lượng nước lớn hay nhỏ, áp lực nước, hệ thống cung cấp nước v.v… Mục này giới thiệu các tri thức cơ bản liên quan đến vấn đề cung cấp nước cho thi công.

I. Yêu cầu về chất luọng nước
Phàm là nước thiên nhiên trong sạch không có mùi hôi, không có hàm lượng khoáng vật độc hại, đèu có thể dùng làm nước thi công, chất lượng nước dùng cho ăn uống càng phải tinh khiết trong lành. Dù là nước dùng cho sinh hoạt hay là nước dùng cho thi công, đèu phải làm tốt công tác hoá nghiệm chất lượng nước. Dựa theo tiêu chuẩn chất lượng nước của quốc gia, yêu cầu chất lượng nước dùng cho thi công, xem bảng 8.6, tiêu chuẩn vệ sinh nước dùng cho sinh hoạt, xem bảng 8.7.

II. Dự toán lượng nước cần dùng
1. Nước dùng cho thi công
Nước dùng cho thi công có liên quan với điều kiện khí hậu, với qui mô công trình, trình độ cơ giới hoá, tiến độ thi công, số lượng nhân viên, do đó mức độ thay đổi lượng nước dùng cho thi công cũng khá lớn, rất khó dự toán chính xác. Nói chung thường dựa vào khinh nghiệm quá khứ đê dự toán.
2. Nước dùng cho sinh hoạt
Theo yêu cầu vệ sinh tại công trường thi công đường hầm nâng cao lên, phương tiện sinh hoạt (ví như thêm máy giặt, bể tắm nóng lạnh) phải được trang bị thêm, lượng nước hao phí cùng theo đó mà tăng một cách tương ứng. Vì thế lượng nước dùng cho sinh hoạt cũng có thể thay đổi nhất định, nhưng biên độ không lớn, nói chung có thể dựa theo chỉ tiêu tham khảo sau đây để dự toán:
Bình quân một công nhân sản xuất (0,1 -ỉ- 0,15)mVngày
Bình quân một công nhân phi sản xuất (0,08 4- 0,12)m3/ngày
3. Nước cho phòng hoả
Do nhà ở trên công trình thi công đều là nhà ở tạm thời, tiêu chuẩn tương đối thấp, nên ngoài việc dựa theo yêu cầu phòng hoả khi thiết kế, thi công phải làm tốt công tác phòng hoả ra, còn phải dựa vào số lượng công trình nhà ở, cứ 3.000m2 phải có sẵn lượng nước phòng hoả (15 H-20)//giây, thời gian dập tắt ngọn lửa là 0,5 giờ cho đén 1,0 giờ, dựa vào đó tính toán lượng nước cần dự phòng cho hoả hoạn, để đè phòng bất trắc.

III Phương thức và thiết bị cung cấp nước
1. Phưong thức cung cấp nước
Chủ yếu dựa vào nguồn nước mà quyết định. Nguồn nước thường dùng có: suối trên núi; nước sông; nước giếng khoan. Các nguồn nước dẫn vào bể chứa hoặc dùng máy bơm lên bê chứa nước, rồi dùng đường ống đưa đến địa điểm sử dụng. Vùng đặc biệt thiếu nước thì phải dùng xe thùng vận chuyển hoặc phải dùng đường ống cung cấp nước với cự ly dài.
2. Thiết bị cấp nước
a. Bể chứa nước
Be chứa nước thường được xây dựng trên cao lân cận với miệng hầm, nhưng không được xây dựng trên đỉnh hầm hoặc tại các vị trí nguy hiểm đến an toàn của hầm. Độ cao của bể cần bảo đảm yêu cầu thuỷ áp của điểm dùng nước cao nhất. Nếu cần dùng cơ giới hoặc bộ phận cơ giới đê hút lên thì cần chuẩn bị máy bơm.