Che chống liên hợp

Ở trên đã lần lượt giới thiệu phương pháp che chống bằng neo (hệ thống neo, hoặc neo cục bộ), phun bê tông (bê tông phổ thông, bê tông phun với lưới cốt thép hoặc bê tông phun với sợi thép), giá vòm thép (giá vòm thép hình, hoặc giàn mắt cáo) v.v…, còn tiết này sẽ giới thiệu các phương pháp che chống bổ trợ như: hệ neo vượt lên trước, giá ống vượt lên trước, ống dẫn nhỏ phun bê tông trước. Trong công trình đường hầm để thích hợp với điều kiện địa chất, điều kiện két cấu thay đổi khác nhau, thường dùng các loại che chống riêng và tiến hành tô họp lại một cách thích đáng tạo thành một hệ thống che chống vừa họp lí có hiệu quả, vừa kinh tế. Cách làm như vậy thường được gọi là che chống liên hợp.
Hiện nay, trong công trình đường hầm, để che chống thời kỳ đầu, người ta thường dụng nhiều hình thức tổ họp như sau: hệ neo (hệ thống neo) và phun bê tông (bê tông thường, hoặc có thép). Vì thế, che chống lần đầu có thể gọi là che chống bằng phun neo, đó cũng là hình thức tổ họp cơ bản nhất (hình 2.47).

Thi công hệ che chống liên họp không những phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của thi công lắp đặt các bộ phận, mà còn cần chú ý các sự việc sau:
(1) Hệ thống che chống liên họp không nên phân tán mà cần liên kết chặt chẽ với nhau để phát huy đầy đủ hiệu ứng che chống liên họp. 
Hình 2.47. Hệ thống che chống liên hợp bằng neo và phun bê tông
(2) Mạng lưới cốt thép và giá vòmg thép cần hàn chặt vói đầu neo, neo phải thò đầu ra một lượng thích đáng.
(3) Lưới cốt thép và giá vòm thép phải được bê tông phun bọc kín và che phủ, có nghĩa íà bê tông phun phải bọc chặt và chắc lấy mạng lưới cốt thép và vòm giá thép.
(4) Che chống liên hợp được thi công theo lần cần nhanh chóng làm cho chúng liền chặt lại, như hệ thống neo vượt lên trước phải liên két nhanh với hệ thống neo và giá vòm thep lắp trước.
(5) Che chống liên họp được thi công theo lần phải được tiến hành dưới sự chỉ đạo của đo đạc trắc địa, phải làm kịp thời, có hiệu quả và phải điều chỉnh thích đáng.