Chế độ quản lý kỹ thuật

1. Chế độ trách nhiệm kỹ thuật
Xây dựng và kiện toàn chế độ trách nhiệm kỹ thuật là mấu chốt để bảo đảm triển khai công tác quản lý kỹ thuật một cách thường xuyên. Trong chế độ trách nhiệm kỹ thuật cần quy định rõ ràng chức trách cho các nhân viên kỹ thuật công trình các cấp và công nhân viên thi công đối với các hạng mục mà mình phụ trách, cần quán triệt rõ ràng các nguyên tắc phân công và nguyên tắc phụ trách theo cấp.
2. Chế độ học tập và hội thẩm bản vẽ thi công
Chế độc học tập và hội thẩm bản vẽ thi công là một phương thức hữu hiệu để thống nhất giữa hai khâu thiết kế và thi công. Mục đích của việc thực hiện chế độ học tập và hội thẩm bản vẽ thi công là làm cho toàn thể nhân viên kỹ thuật và các bộ phận chức năng có liên quan của đơn vị tìm hiểu và nắm vững nội dung và yêu cầu bản vẽ thi công, nhằm để thi công chính xác không sai sót, tránh được sai lầm phát sinh về mặt kỹ thuật bảo đảm cho thi công được tiến hành thuận lợi và chất lượng công trình được tốt.
Nội dung chủ yếu của việc hội thẩm bản vẽ có: bố trí mặt bằng, thiết kế kết cấu đã họp lý chưa, có phù hợp tình hình địa chất thuỷ văn hay không; thiết kế kết cấu có bảo đảm ổn định đầy đủ hay không, có bảm đảm được thi công an toàn hay không; công nghệ thi công, kỹ thuật thi công cho đến điều kiện thiết bị có bảo đảm được yêu cầu chất lượng quy định trong thiết kế hay không; có vật liệu và thiết bị đặc biệt gì không, phẩm loại, quy cách, số lượng của chúng có thế giải quyết được không; kích thước, vị trí, đường trục độ cao của bản vẽ chuyên dụng có sai sót hay mâu thuẫn gì không, bản vẽ và thuyết minh có đầy đủ không, quy định có rõ ràng không v.v…; Ngoài ra lại phải dựa vào thực tế tình hình tiến hành thiết kế thi công cần thiết.
3. Chê độ bàn giao kỹ thuật
Đê cho toàn thế nhân viên kỹ thuật và công nhân viên thi công công trình tìm hiểu thiết kế, ý đồ thi công và tiêu chuẩn chất lượng quy định cần thực hiện chế độ bàn giao kỹ thuật.
Đơn vị thiết ké cần thuyết minh ý đồ thiết kế, đặc điếm kết cấu công trình cho đơn vị thi công, và cả những yêu cầu mà đơn vị thiết kế cần đề xuất với đơn vị thi công. Sau khi đơn vị thi công đã tố chức nghiên cứu và thẩm định văn kiện thiết kế xong, cần tiến hành bàn giao cho từng cấp.
iNội dung bàn giao kỹ thuật có: bản vẽ thi công, yêu cầu chất lượng, phương án thi công, trình tự thi công, và phương pháp thi công; quy trình thao tác, biện pháp kỹ thuật an toàn, định mức thi công và tiến độ thi công v.v… Mấu chốt bàn giao kỹ thuật là bàn giao phương pháp, bàn giao điều kiện, bàn giao trọng điểm. Đồng thời cần phát động quần chúng đè xuất kiến nghị họp lý hoá.
4. Chê độ kiểm nghiệm vật liệu và thiết bị
Xây dựng và kiện toàn cơ cấu thí nghiệm vật liệu bô sung đầy đủ nhân viên thí nghiệm và kiêm nghiệm, làm chu đáo việc kiểm nghiệm nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thiết bị. Cơ cấu kiêm nghiệm phải được đào tạo, có văn bằng và chứng chỉ đủ tư cách hành nghề. Nếu vật liệu và thiết bị không có chứng minh đủ quy cách hoặc nguồn gốc không rõ thì phải qua kiểm nghiệm quy cách theo quy định. Thiết bị vật liệu chưa qua kiểm nghiệm đủ quy cách tuyệt đói không được sử dụng.
5. Kiểm tra chất lượng và chế độ nghiệm thu công trình
Kiểm tra chất lượng và công tác nghiệm thu công trình đường hầm được tiến hành như sau: Đơn vị thi công một mặt cần thực hiện họp đồng quy định, tiếp thu nhận xét của công trình sư phụ irách về kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, mặt khác, phải xây dựng chế độ tự kiêm tra và nghiệm thu trong nội bộ đơn vị.
Ché độ kiểm tra và nghiệm thu nội bộ của đơn vị thi công, cần quán triệt phương pháp kết họp giữa kiểm tra chuyên nghiệp và kiểm tra của quần chúng, cần bố trí công trình sưkiểm tra chát lượng chuyên trách. Công việc của ông ta, bao gồm: giám đốc chất lượng, đo đạc thí nghiệm và ghi chép ban đầu. Kiểm tra của quần chúng phải xây dựng chế độ tự kiểm trong tô, trong kíp và kiểm tra khi bàn giao nhiệm vụ.
Công trình sư phụ trách công trình nói chung dựa vào họp đồng quy định từng thời kỳ kiểm tra và nghiệm thu công trình đã hoàn thành, nhằm để quyết toán kịp thời giả trị công trình. Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình xong, lại cần tiến hành nghiệm thu hoàn công tức là nghiệm thu và bàn giao.
Kiểm tra chất lượng công ưình trọng yếu nhất là kiểm tra trong quá trình thi công, bất luận là kiểm tia < hu\ 1 n nghiệp hay là kiểm tra của quần chúng, hay là sự giám sát của công trình sư phụ trách công trình đều phải nắm chặt khâu đó, cần phải loại trừ sự cố vè chất lượng ngay trong thời kỳ mới phát sinh.
6. Chế độ quản lý hồ sơ thi công
Tất cả các ‘■ ăn kiện kỹ thuật trong quá trình thi công, như: ghi chép ban đầu các loại tông kết ký thuật, cho đến các tư liệu kỹ thuật có liên quan khác. Đây là những tư liệu trọng yếu để tìm hiểu tình hình: thi công đường hầm, công trình bị che khuất, chất lượng công trình các loại, các vấn đề đã gặp trong thi công cho đến tình hình để giải quyết chúng cũng như tình hình hoàn thành các loại định mức. Đây cũng là những căn cứ tất yếu cho việc duy tu dưỡng hộ, tu sửa và khi cần thiết phải gia cố, sửa đổi vè sau này. Những tư liệu ấy phải chỉnh lý, phân loại đưa vào hồ sơ lưu và bảo quản cẩn thận.
Tư liệu kỹ thuật chia mục làm hai loại: một loại giao cho chủ đầu tư, một loại giao cho đơn vị thi công bảo quân.
Tư liệu kỹ thuật giao cho chủ đầu tư chủ yếu có: bản vẽ thi công và bản vẽ hoàn công, báng ghi tóm tắt các hạng mục công trình tổng kết hoàn công, ghi chép hội thẩm các bán vẽ, văn kiện phê chuẩn biến đổi thiết kế. bán nghiệm thu công trình che khuất, chứng minh đúng quy cách của các cấu kiện và thành phám gia công hoác bản ghi chép thí nghiệm, bản ghi chép phát sinh và xử lý các sự cố công trình và cả các kiến nghị cùng các sự việc cần chú ý trong quá trình sử dụng đường hầm đề xuất với đơn vị khai thác.
Hồ sơ tư liệu kỹ thuật bảo lưu tại đơn vị thi công chủ yếu có: bản vẽ thi công và bản vẽ hoàn công, thiết kế tổ chúc thi công và ké hoạch thi công, tổng kết kinh nghiệm thi công, tư liệu nghiên cứu thực nghiệm của kỹ thuật mới, vật liệu mới và tổng kết kinh nghiệm, các loại ghi chép thi công ban đầu và tư liệu thống kê, tư liệu đo đạc định mức thi công, và két quả phân tích, sự cố chất lượng lớn, ghi chép phân tích tình hình và biện phảp bô cứu các sự cố an toàn, tình hình chấp hành và tổng kết kinh nghiệm các ché độ quản lý thi công cho đến băng hình, các ảnh đã chụp trong khi thi công.