Công tác điều độ và thống kê

1. Công tác điều độ
Nhiệm vụ của công tác điều độ là giám đốc việc chấp hành kế hoạch, kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề trong quá trình chấp hành, bảo đảm kế hoạch hoàn thành một cách thuận lọi.
Trong quá trình biên soạn kế hoạch, mặc dù đã cân nhắc mối quan hệ giữa tất yếu và khả năng và đã cân đối mọi mặt, nhưng trong quá trình chấp hành kế hoạch có thể xuất hiện sự không cân bằng thì lúc ấy, cần dựa vào việc nắm tình hình, thông qua điều độ tiến hành điều chỉnh, làm cho kế hoạch trở lại cân bằng mói, tiếp tục tiến hành một cách thuận lọi. Sự cân bằng vừa đề cập đây là ý nói đã đạt được năng lực sản xuất của đơn vị thi công.
Cơ cấu điều độ là trung tâm chỉ huy số một trong thi công, chấp hành chỉ thị của tổng chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh điều độ, tất cả tổ chức và cá nhân liên quan đến nhiệm vụ thi công đều phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh điều độ, có như vậy mới bảo đảm tiến hành theo đúng ké hoạch thi công.
Công tác điều độ nói chung lấy quản triệt ké hoạch thi công thời gian ngắn làm trung tâm, vây quanh mục tiêu hoàn thành kế hoạch để tiến hành điều độ, nội dung thường ngày có các việc sau:
1. Giám đốc kiểm tra công tác chuẩn bị các hạng mục thi công;
2. Kiểm tra mối quan hệ phối hợp giữa các đội công trình, giữa các tổ, giữa các kíp;
3. Kiểm tra và điều tiết tình hình không cấn đối lực lượng lao động, công cụ máy móc và cung ứng vật chất trong khi thi công;
4. Nạm vũng kịp thời tình hình tiến độ thi công, kiểm tra và đẩy mạnh việc cải tiến và tăng cường các khâu non yêu trong sản xuât;
5. Nắm vững tình hình thay đổi thuỷ văn, khí tượng, đôn đốc các đơn vị hữu quan khi xẩy ra tình hình lũ lụt bất ngờ hoặc đột biến vè khí tượng có biện pháp đè phòng và cứu nạn;
6. Xử lý quyết đoán sự cố khẩn cấp phát sinh đột biến ở hiện trường.

2. Công tác thống kẽ
Mau biểu thống kê là tư liệu có hệ thống phản ảnh tình hình hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã giao. Các cấp lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ có thể thông qua mẫu biểu thống kê để tìm hiểu và kiểm tra tình hình chấp hành kế hoạch và từ trong đó phát hiện vấn đề, tổng kết kinh nghiệm, dựa vào đó để cân nhắc cách giải quyết và chỉ đạo công tác.
Nội dung mẫu biểu thống kê xây dựng đường bộ, đường sắt chủ yếu bao gồm tình hình hoàn thành khối lượng công tác, tình hình hoàn thành định mức, tình hình sử dụng sức lao động, tình hình sử dụng máy móc và tình hình tiêu hao vật liệu.
Tư liệu thống kê là ghi chép nguyên thuỷ thi công của cơ sở, qua chỉnh lý, tính toán, tổng họp mà có. Vì thế làm tốt công tác ghi chép nguyên thuỷ từ cơ sở là khâu bảo đảm căn bản làm tốt công tác thống kê.
Yêu cầu cơ bản nhất của mẫu biểu thống kê là chính xác và kịp thời, số liệu thống kê không chính xác thì báo cáo phản ảnh tình hình không chân thục; báo cáo thống kê không kịp thòi thì nó mất ý nghĩa hiện thực. Do đó đèu không phát huy được tác dụng cần thiết của báo cáo.