Định hướng quy hoạch cải tạo và xây dựng hạ tầng kĩ thuật

Cơ sở hạ tầng kĩ thuật đô thị là một bộ phận rất quan trọng, nhằm bảo đảm cho đô thị phát triển hợp 11, giữ gìn môi trường đô thị trong lành, bảo- đảm tốt đời sống sinh hoạt của ngựời dân.
Cơ sở hạ tầng kĩ thuật đô thị bao gồm :
– Giao thông
– Chuẩn bị kĩ thuật đất đai
– Cáp nước
– Cấp điện, hơi đốt
– Thoát nước bẩn, nước mặn và vệ sinh môi trường
– Thông tin, bưu điện v.v…
Trong quy hoạch định hướng cải tạo và Xây dựng hạ tầng kĩ thuật điều quan trọng nhất là phải xác định được vị trí các công trình đầu mối (nhà ga, bến bãi, các nguồn nước, các trạm xử lí nước bẩn. nước sạch…), phân loại và hệ thống hóa các mạng lưới kĩ thuật, mạng lưới giao thông. Ngoài ra, cần có các biện pháp thực hiện trong từng giai đoạn và từng loại hình nhằm đảm bảo cho các hóạt động của các công trĩnh kĩ thuật không bị gián đoạn trong cả quá trình xây dựng và phát triển đô thị.

quy hoạch xây dựng ĐỢT ĐẦU 5 ĐẾN 10 NĂM
Bất kì một đồ án quy hoạch nào cũng phải có phân chia giai đoạn thực hiện, đặc biệt là giai đoạn đầu tiên
Quy hoạch xây dựng đợt đầu có nhiệm vụ :
1. Khoanh định các khu vực hiện có và mở rộng, phân loại đất theo chức năng sử dụng : nhà ở, công nghiệp, kho bãi, -cây xanh, khu du lịch nghi ngơi giải trí, các trung tâm công cộng, các cơ sở an ninh quốc phòng, hạ tầng kĩ thuật và các khu vực khác dự kiến xây dựng trong giai đoạn trưđc mắt.
2. Phân chia các khu vực đặc thù theo tính chất quản lí như khu vực bảo tồn và tôn tạo, khu vực phố cổ, phố cũ, khu phổ mới. Xác định các chỉ tiêu kĩ thuật, tỉ lệ tầng cao, các hệ số sử dụng đát và định hưóng kiến trúc quy hoạch.
3. Xác định các yêu cầu và biện pháp cải tạo và xây dựng mói bao gồm : Việc xác định mục tiêu và đối tượng đầu tư, các luận chứng tiền khả thi theo thứ tự ưu tiên và phân kì xây dựng.
4. Phân loại mạng lưới đường giao thông dối nội, đối ngoại, các đường khu vực. Xác định hướng tuyến chi giới đường đỏ, mặt cắt đưòng và phân kì giai đoạn thực hiện các tuyến trong giai đoạn trước mắt cả bề dài lẫn bề rộng mặt cắt các tuyến đường dự kiến.
5. Xác định các vị trí và đầu mối các công trình hạ tầng kĩ thuật được xây dựng trong giai đoạn trước mắt.
6. Xác định ranh giới các đơn vị quy hoạch và đơn vị hành chính phường, xã, quận (hiện có và dự kiến điều chỉnh).
Đồ án quy hoạch xây dựng đợt đầu là cơ sở quan trọng để thực hiện ý đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị và phải được nghiên cứu, thông qua cáp có thẩm quyền một cách chi tiết.