Lí luận thành phố – vườn và thành phố vệ tinh của Ebenezer Howard 1850 – 1928

Lí luận thành phô – vườn và thành phố vệ tinh của Ebenezer Howard – Kiến trúc sư người Anh là một cống hiến lớn cho lí luận Quy hoạch đô thị hiện đại.
Ebenezer Howard đã phê phán những hiện tượng xã hội, văn hoá, kinh tế của các thành phố công nghiệp ở nước Anh và đã rút ra kết luận rằng : Nguyên nhân cơ bản của các hiện tượng xấu là do sự tập trung dân cư quá cao vào các đô thị. Tư tưởng của Robert Owen trước đó vđi cạc điểm dân cư mang tính chất “đô thị – nông thôn” độc lập, tự cung, tự cấp, một hình thức cộng xã kết hợp giữa đô thị và nông thôn.

Lí luận thành phố - vườn và thành phố vệ tinh của Ebenezer Howard 1850 - 1928 1

Lí luận thành phố - vườn và thành phố vệ tinh của Ebenezer Howard 1850 - 1928 1

Lí luận thành phố - vườn và thành phố vệ tinh của Ebenezer Howard 1850 - 1928 1

Lí luận thành phố vườn và thành phố vệ tinh của Ebenezer Howard đã có ảnh hưởng lớn trên thế giới, đặt nền tảng phát triển cho lí luận Quy hoạch đô thị hiện đại.