Một số chỉ tiêu cơ bản về đất đai khu dân dụng

Dựa vào chức năng sử dụng, đất dân dụng được phân thành 4 loại cơ bản : đất ở, đất Xây dựng công trình công cộng, đất cây xanh thể thao thể dục, đất đường và quảng trường. Các thành phần đất đai trên có tỉ lệ tương quan với nhau do điều kiện tự nhiên chi phối và chỉ tiêu lựa chọn.

 Quy hoạch xây dựng đơn vị ở cơ sở – Phường
Đô thị là một cơ thể sống, nó được tập hợp bởi nhiều thành phần vật chất khác nhau, ta gọi là các đơn vị chức năng trong đô thị. Trong các đơn vị chức năng thì đơn vị ở chiếm vị trí quan trọng nhất và nhiều nhất.
Có nhiều loại đơn vị ở được phân chia theo những quan điểm khác nhau.
– Đơn vị ỏ láng giềng của Perry lấy tiêu chuẩn trường học phổ thông có quy mô từ 1000 đến 1200 học sinh làm hạt nhân cho việc phân tích cơ cấu quy hoạch và bố cục không gian kiến trúc.
– Đơn vị ở tiểu khu phát triển mô hình đơn vị ở láng giềng của Perry bằng cách tổ chức một hệ thống dịch vụ công cộng khá hoàn chinh kiểu bao cấp XHCN. Ỏ đây trường học vẫn được coi là hạt nhân của mọi sự phát triển trong đơn vị ở tiểu khu.
Với những quan điểm cơ bản của đơn vị ở láng giềng và tiểu khu coi trường học phổ thõng cơ sở làm hạt nhân, đơn vị ở cơ sở trong cơ cấu Quy hoạch đô thị và khu dân dụng ngày nay cũng chưa tìm được một thành phần hạt nhân nào thích hợp hơn để thay thế vị trí của trường học.
Nhu cầu về đào tạo phổ thông là nhu cầu của toàn dân và của mỗi đơn vị ở, của mỗi điểm dân cư, của mỗi gia đình. Một nhu cầu phổ cập nhất mà mọi người đều quan tâm là giáo dục đào tạo thế hệ trẻ. Tổ chức đào tạo giáo dục, nội dung đào tạo có những điểm .khác nhau tuỳ theo tùng nước, nhưng mục tiêu và mong muốn của mỗi người đều thống nhất. Chính vì vậy, việc chọn trường học phổ thông làm yếu tố hạt nhân cho mọi bố cục tổ chức không gian đơn vị ở cơ sở vẫn giữ được giá tri thực tiễn của nó, khi coi đơn vị ở cơ sở như một đơn vị xã hội bền vững trong đô thị.
1. Sự khác nhau giữa đơn vị ở cơ sở –  với tiểu khu nhà ở
Là quan điểm tổ chức xây dựng những đơn vị xã hội có sự gắn bó chặt chẽ của nhiều đơn vị ở láng giềng với tập thể xã hội và quản lí hành chính đô thị.
Mỗi đơn vị ở cơ sở có thể là một đơn vị hành chính cấp phường hoặc có thể vài ba đơn vị là một phường. Đơn vị ở phường được giới hạn bởi hệ thống đường phố nội bộ của khu ở với khoảng cách từ 400 đến 500 m, mỗi phường có diện tích đất đai khoảng từ 16 đến 25 ha hoặc có sự xê dịch một ít tuỳ theo địa hình cụ thể.
Tóm lại, phường là một đơn vị xã hội ở đô thị, vừa là một đơn vị ở cơ sở trong quy hoạch xây dựng khu dàn dụng thành phố, đồng thời cũng là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của đô thị. Nó phù hợp vớ hệ thống quản lí hành chính, hiện nay ở đô thị Việt Nam (thành phố-quận-phường xã).
Trong cơ cấu quy hoạch xây dựng’ khu dân dụng, các tiểu khu trước đây dựa vào cấu trúc của hệ thống phục vụ kiểu tầng bậc bao cấp thường theo 3 cấp :

Ngày nay theo cơ chế mới, các công trình dịch vụ phát triển đa dạng phong phú, cấu trúc đơn vị ở không thể dựa vào hệ thống phục vụ công cộng trước đây, mà nên dựa vào tổ chức xả hội nơi ở, tập quán và truyền thống dân tộc củng như quản lí xã hội, để có được những giải pháp tốt.
– Đơn vi ở phường là đơn VI cơ sở trong cơ cấu quy hoạch khu dân dụng, xuất phát từ vấn đề tổ chức xã hội mới, ở đâv vai trò cá nhân, vai trò tập thể và gia đình được phát huy một cách toàn diện. Mọi giao tiếp xã hội là giao tiếp của một cộng dồng dán cư hiên đại và phát triển. Mối quan hệ giao tiếp xã hội và gia đình là cơ sở chinh đê tổ chức quy hoạch xây dựng dơn vị ở phù hợp với tính chất, quy mó VỊ trí và giới hạn khu dất được phép xây dụng.
Xã hội và gia đình là nền táng cúa cấu true không gian đơn VỊ ở cơ sở, là hạt nhân của sự hình thánh và phát triển các đơn VI Dáy chính là những yếu tố có tính chất quyết dinh cho sự hển vững của môi trường sống đô thị, yếu tố tập thể và cá thể
(lia đình và ngôi nhà hay căn hộ gia đình là hat nhân của xã hội. Gia đình nào củng dếu mong muốn cho minh có nơi ở tốt nhất. Cái tốt nhất đó cũng không có giới hạn cụ thể chơ từng gia đình cho từng thành phần người ở Vì vậy tập thể xả hội sẻ là công cụ dể điều phối và cân hằng cái nhu cầu tốt nhất và cái nhu cầu tối thiểu cho mỗi người trong các giai doạn lịch sử phát triển xá hội vá đỏ thị.
Đơn vị ở phường dựa trên yếu tố xã hội lấy mối quan hệ hữu cơ giữa gia đình và xã hội trong khu ở để phân tích là một quan điểm xã hội mang tính bền vũng đối với mối cơ cấu quy hoạch xây dựng khu ở. Trong đơn vị ở không gian ở dươc xác định rõ và được coi như không gian cá thể của mọi gia đình hoặc tập thể, cộng đồng. Không gian xã hội là những nơi công cộng được xác định rỗ trong quy hoạch bố cục không gian, là nơi giao tiếp của người ở trong các sinh hoạt xã hội,, có thể lấy câu lạc bộ bên cạnh trụ sở, UBND phường và trường học phổ thông làm hạt nhân cho mọi sinh hoạt. Ỏ đây có vườn cây xanh, sân tập TTTD và các trò vui chơi giải trí của thanh thiếu nhi và người già. Bên cạnh các dịch vụ văn hoá xã hội, các dịch vụ kinh tế và sinh hoạt được tổ chức theo dạng chợ và các dịch vụ của tư nhân trong các lô phố.