Mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch chung xây dựng đô thị

1. Mục tiêu của Quy hoạch éhung Xây dựng đô thị”>xây dựng đô thị nhằm
a. Bảo đảm sự phát triển ổn định, hài ho ù và cân dối giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài đô thị :
Ỏ đô thị có nhiều lợi thế trong phát triển sản xuất nhờ lực lượng lao động dồi dào, trình độ nghiệp vụ cao, điều kiện kĩ thuật và cơ sở hạ tầng phát triển. Chính những điều này đã thúc đẩy sự hoạt động rất đa dạng của nhiều ngành nghề và các thành phần kinh tế luôn đòi hỏi có được những vị trí xây dựng có nhiều lợi thế nhất trong sản xuất kinh doanh. Từ đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong sản xuất, thậm chí cản trở lẫn nhau giữa các cơ sở sản xuất, giữa sản xuất và sinh hoạt làm ảnh hưởng lớn đến môi trường đô thị.
quy hoạch xây dựng đô thị là công cụ tích cực và có hiệu quả nhất giải quyết mối bất hoà giữa các cơ sở sản xuất và các hoạt động của các thành phần kinh tế khác nhau trong đô thị cũng như các mối quan hệ của nó với bên ngoài đô thị.
h. Bảo đảm sự cũn dổi và thống nhất giữa các chức năng hoạt dộng trong và ngoài dô thị :
Đô thị ngày càng phát triển và mở rộng không gian ra các vùng ngoại ô, lấn chiếm đất nông nghiệp và các vùng cảnh quan thiên nhiên khác. Quy hoạch chung xây dựng dô thị điều hoà sự phát triển của các bộ phận chức năng trong đô thị và các vùng ảnh hưởng ở bên ngoài đô thị, nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan đô thị, bảo tồn các di tích và an toàn cho đô thị có tính đến hậu quả của thiên tai và các sự cố kĩ thuật khác có thể xảy ra.
c. Bảo dám diêu kiện sổng, lao dộng và phát triển toàn diện của người dân dô lliị :
Quy hoạch xây dựng đô thị nghiên cứu các hình thức tổ chức cuộc sống và cơ cấu chức năng hoạt động của các bộ phận trong đô thị, nhằm tạo điều kiện cho con người có nhiều thuận lợi nhất trong cuộc sống mới ngày càng cao ở đô thị.
2. Nhiệm vụ của quy hoạch chung xây dựng đô thị
Quy hoạch chung xây dựng đô thị tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu
sau đây :
a) Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên hiện trạng và các thế mạnh hoặc động lực phát triển đô thị, các cơ sở kinh tế – kĩ thuật ;
b) Luận chứng và xác định tính chất, quy mô dân số, đất đai phát triển đô thị
c) Định hướng phát triển không gian đô thị ;
d) Quy hoạch xây dựng đợt đầu 5 -ỉ- 10 năm ;
e) Xác lập các căn cứ pháp lí để quản lí xây dựng đô thị ;
g) Hình thành các cơ sở để lập các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư.