Nhiệm vụ và nội dung quản lý kỹ thuật

1. Nhiệm vụ quản lý kỹ thuật
Quản lý kỹ thuật là danh từ gọi chung việc tiến hành của một số hoạt động có hệ thống như tổ chức, chỉ huy, điều tiết và khống chế đối vói kỹ thuật thi công.
Quản lý kỹ thuật có nhiệm vụ chủ yếu là: Quán triệt đầy đủ và chính xác khoa học kỹ thuật là phương châm chính sách số một của súc sản xuất, tổ chúc một cách khoa học các loại công tác kỹ thuật; tạo lập trật tự kỹ thuật thi công thường xuyên; phát huy đầy đủ lục lượng kỹ thuật và tác dụng trang bị kỹ thuật, không ngừng cải tiến kỹ thuật hiện có và tận dụng kỹ thuật mới; nâng cao trình độ thi công cơ giói hoá, bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu suất lao động, hạ giá thành công trình, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chất, đúng lượng, đúng kỳ hạn.
2. Nội dung quản lý kỹ thuật
Nội dung chủ yếu của công tác quản lý kỹ thuật bao gồm: Biên soạn thiết ké tổ chức thi công theo từng giai đoạn, soạn thảo biện pháp kỹ thuật thi công và quy trình thao tác, tiến hành hội thẩm các bản vẽ. bàn giao kỹ thuật, đổi mới thiết kế, bồi dưỡng kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật liệu, cải tiến kỹ thuật, tổng kết kỹ thuật, bảo quản tư liệu công trình, xây dựng và kiện toàn chê độ chịu trách nhiệm kỹ thuật. Nội dung trọng tâm của quản lý kỹ thuật là bảo đảm chất lượng công trình, cải tiến kỹ thuật thi công và phương pháp thao tác hoặc công nghệ thi công.
Thực hiện các hạng mục công tác quản lý kỹ thuật nói trên, mấu chốt là xây dựng chế độ chấp hành các loại quản lý kỹ thuật một cách nghiêm chỉnh. Có chế độ quản lý kỹ thuật và bộ máy được kiện toàn, lại có thể chấp hành một cách thận trọng, mới có thê phát huy tốt tác dụng quản lý kỹ thuật, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ.
3. Quán lý kỹ thuật ở cơ sở
a) Soạn tháo và quán triệt tiêu chuăn kỹ thuật và quy trình kỹ thuật
1. Quán triệt và chấp hành chu đáo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước và các bộ phận hữu quan đã ban hành và quy trình kỹ thuật đã có.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành các loại yêu cầu kỹ thuật đã ghi trong văn kiện giao thầu và văn bản hợp đồng.
3. Quán triệt và chấp hành phương pháp thi công có liên quan mà đơn vị đã vạch, phương pháp thao tác và quy định về yêu cầu chất lượng đã được đơn vị giao.
h) Biên soạn các loại chế độ quản lý kỹ thuật
Đối với việc tiễn hành công tác quản lý kỹ thuật, cần biên soạn các loại ché độ quản lv sát thực tế. Điều đó rất cần kiện toàn, hoàn thiện và đòi hỏi cao đối với công tác quản lý thi công ở nước ta hiện nay, phần sau sẽ chuyên giới thiệu các loại chế độ quản lý kỹ thuật.
c) Triển khai công tác nghiên cứu khoa học của kỹ thuật thi công
“Khoa học kỹ thuật là súc sản xuất số một”, đơn vị thi công cần lọi dụng điều kiện có lợi của bẳn thân, trong thi công thực tế thông qua quan sát kỹ, đo đạc thí nghiệm, thống kê, phân tích và phương thúc khác, tìm ra quy luật các loại phương pháp thi công và quy luật của thao tác, tổng kết rút ra kinh nghiệm, cải tiến và nâng cao trình độ kỹ thuật thi công, tăng thêm hiệu ích kinh tế. Đồng thời, triển khai công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật thi công cũng là để cung cấp các căn cứcho biên soạn quy phạm, quy trình thao tác, quy trình an toàn, tiêu chuẩn chất lượng, định múc sản xuất và tô chúc lao động cho thi công. Đặc biệt là cần có kế hoạch khai triển nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới, công nghệ mói, vật liệu mói, máy móc mới một cách có kế hoạch.
cl) Tích luỹ tư liệu kỹ thuật và công tác quản lý kỹ thuật
Tư liệu thông tin kỹ thuật thi công là nguồn gốc trọng yếu của việc học tập và nâng cao kỹ thuật. Trong công tác hàng ngày cần làm tốt công tác thu thập và chỉnh lý thông tin kỹ thuật thi công. Bản thân đơn vị thi công cần coi trọng công tác nghiên cứu tư liệu, thí nghiệm và tổng kết
kỹ thuật thi công cũng cần phân loại chỉnh lý và bảo quản có thể cung cấp làm tài liệu tham khảo cho công tác thi công vè sau.
Các thành quả nghiên cứu hoặc phát minh sáng tạo có giá trị phù họp với quy định quyền sở hữu trí tuệ, có thể yêu cầu cơ quan quản lý quyền sở hữu trí tuệ công nhận, nhằm để phô biến ứng dụng rộng rãi và cống hiến vào việc nâng cao trình độ kỹ thuật thi công của toàn xã hội.