Vận chuyển đất đá (P2)

Vận chuyển đất đá (P2)

Vận chuyểnVận chuyên (xuất đất đá ra và đưa vật liệu vào) trong hầm khi thi công có thê chia ra làm hai loại phương thức: vận chuyển bằng ray hay vận chuyển không dùng ray. Thường dùng loại ray […]

Vận chuyển đất đá

Đưa đất đá ra là một trong những khâu công tác cơ bản của thi công đường hầm. Đưa đất đá ra chiếm khoảng 40% -ỉ- 60% thời gian trong một tuần hoàn, vì thế năng lực đưa đất đá […]

Phương pháp nổ phá (P3)

(7) Nô phá trơn mặt và nổ phá tạo vết nứt:– Nô phá làm trơn mặtNô phá làm trơn mặt là thông qua việc điều chỉnh các tham số nổ phá của lỗ biên, làm cho nô phá trước tiên […]

Phương pháp nổ phá (P2)

Phương pháp nổ phá (P2)

(3) Tốc độ đào sâu V số thước đào sâu L và tác dụng che chống của mặt đào Khoan lỗ đào sâu được chia đoạn đào sau theo tuần hoàn. Quá trình tuân hoàn của đoạn hình nường là:Khoan […]

Phương pháp nổ phá (P1)

Phương pháp nổ phá (P1)

Phương pháp nổ phá Trong hầm gặp đá phải sử dụng phương pháp khoan lỗ mìn nô phá. Nguyên lí của phương pháp là lợi dụng khí thuốc nô trong lỗ mìn, sóng xung kích và vật do nô phá […]

Máy móc công cụ khoan lỗ

Máy móc công cụ khoan lỗ

Máy móc công cụ khoan lỗMáy khoan đá thường dùng trong công trình đuòng hầm gồm có nút khoan đá chạy bằng sức sió và máy khoan đá chạy bằng thủy lực. Ngoài ra còn máy khoan đá chạy điện […]

Phương pháp đào hầm (P3)

Phương pháp đào hầm (P3)

Phưong pháp đào từng bộ phận Phương pháp đào từng bộ phận là phương pháp chia mặt cắt ra từng bộ phận và dần dần tạo thành đường hầm, và đào trước một bộ phận nào dó cho nên cũng […]

Phương pháp đào hầm (P2)

Phương pháp đào hầm (P2)

Phương pháp đào theo bậc thangPhương pháp đào theo bậc thang là phương pháp đem chia mặt cắt thiết kế ra làm hai nửa: nửa trên, nửa dưới và dùng hai lần đào để hình thành (hình 2.3). Hình 2.3. […]