Phân tích, đánh giá về khu đất và xác dịnh nhiệm vụ quy hoạch phân tích các thông tin

Việc đánh giá tổng hợp các dữ liệu Quy hoạch nhằm tạo cơ sở khoa học cho các giải pháp quy hoạch. Nội dung phân tích bao gồm các yếu tố :
– Phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng của từng lô đất trong khu vực quy hoạch.
– Mối quan hệ đa phương giữa khu đất vđi vùng lân cận về :
+ Tính chất hoạt động
+ Hoạt động kinh tế, xã hội (sản xuất, giao thông, dịch vụ, v.v…)
+ Cảnh quan đô thị.
+ Môi trường (mức độ tác động môi trường, nguồn ô nhiễm, hướng gây ô nhiễm, v.v…)
– Tiềm năng và quỹ đất, diện tích khu đất
– Mật độ xây dựng
– Tính chất, đặc điểm cây xanh trong khu vực
– Quy mô, tầng cao xây dựng, chất lượng công trình
– Giá trị nghệ thuật, bố cục không gian kiến trúc
– Giá trị lịch sử
– Những công trình cần giữ lại, bảo tồn, tôn tạo
– Quỹ đất xây dựng : quỹ đất hiện có thể khai thác, thu hồi … chuyển hóa chức năng sử dụng, quỹ đất mở rộng hiện chưa sử dụng, trường hợp khu đất có diện tích lớn hơn 200 ha thì tiến hành đánh giá cho từng lô đất có quy mô 4 – 10 ha.
– Điều kiện kĩ thuật hạ tầng : Đánh giá khái quát hiện trạng của kĩ thuật hạ tầng về quy mô, phân bố, chất lượng công trình, tính chất phục vụ. Trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá (có thể bằng các phương pháp tổng hợp thông tin : Sơ đồ, hệ lưới, xử lí trên vi tính …). Nội dung đánh giá tổng hợp gồm :
– Những điều kiện thuận lợi, tiềm năng khai thác
– Những khó khăn, bất lợi