Phân tích và phản hồi số liệu đo đạc (P1)

Phản hồi số liệu đo đạc cho thiết kế thi công là một khâu trọng yếu của thiết kế giám sát khống ché, nhưng hiện nay chưa hình thành hệ thống thiết kế hoàn chỉnh, nay chỉ dựa vào kinh nghiệm và lí luận sẵn có định ra một số chuẩn tắc. Căn cứ vào số liệu đo được và một số chuẩn tắc thì có thể điều chỉnh tham số thiết ké che chống và điều chỉnh biện pháp thi công. Sau đây giới thiệu tóm tắt một số chuẩn tắc ấy.
1. Dự báo địa chất
Dự báo địa chất có nghĩa là căn cứ vào mô tả địa chất đã có phán đoán tình hình địa chất của vi nham mặt đào sắp tới nhằm để cân nhắc và lựa chọn phương án thi công, điều chỉnh các loại biện pháp thi công. Bao gồm:
(1) Trục quan đánh giá trạng thái vi nham đã bộc lộ ra trong hầm, kiểm tra và sủa đổi phân loại sơ bộ VI nham.
(2) Căn cứ vào phân loại vi nham đã được sủa đổi, kiêm nghiệm lại các tham số thiết ké sơ bộ che chống xem đã hợp lí chua, nếu không thỏa đáng thì cần sủa đổi.
(3) Kiêm tra trực quan trạng thái làm việc thục tế của hệ che chống lần đầu.
(4) Căn cứ vào đặc trưng địa chất trước mắt suy đoán đặc trưng địa chất của vi nham sắp tới trong một phạm vi nhất định đề phòng bị bất ngờ khi gặp địa chất quá xấu.
(5) Căn cứ vào dự báo địa chất và kết hợp với việc đã đánh giá trạng thái làm việc thực tế của hệ che chống ban đầu, xác định trước tham số cho hệ che chống và biện pháp thi công cho tuần hoàn sắp tới.
(6) Phối hợp với đo đạc, tiến hành lựa chọn các vị trí cần đo đạc thí nghiệm và nhanh chóng phân tích thành quả đã đo đạc được.
2. Phân tích và phản hồi chuyển vị chu vi
Như trên đã nói, chuyển vị chu vi là biểu hiện rõ ràng nhất của động thái vi nham, cho nên đo đạc hiện trường công trình đường hầm chủ yếu lấy chuyển vị chu vi của vi nham làm chỉ tiêu đánh giả tính ổn định của vi nham cũng như phán đoản trạng thái ổn định của vi nham
Nói chung lại, sau khi đào hầm xong, nếu vi nham chuyên vị bé liên tục trong thời gian ngắn đi thì tính ổn định của chúng tốt, nếu chuyển vị lớn, liên tục trong thời gian dài, thì tính ổn định của chúng kém.
Dùng chuyên VỊ đế phán đoán uạng thái của vi nham xem đã ở vào giới hạn chưa bao gồm 3 mặt: lượng chuyển vị (tuyệt đối và tương đối), tóc độ chuyé n vị, độ gia tốc chuyển vị.
(1) Quy định tiêu chuẩn phán đoán hay gọi là tiêu chuẩn co rú t cho phép theo “Quy phạm kĩ thuật thi công hầm đường bộ” của Trung Quốc (JTJ 042-94)
® Suất co rút cho phép của chuyển vị ngang tương đối, xem bảng 2.36′.
Bảng 2.36. Suất co rút cho phép của chuyển vị ngang tưcrng đối (%)

Phân tích và phản hồi số liệu đo đạc (P1) 1

Chú thích: a) Suất co rút là tì số chuyển vị ngang tưomg đối giữa hai điểm với cự ly giữa hai điểm đó.
a) Đường hàm có vi nham dòn lấy trị số bé nhất, vi nham dẻo lấy trị số lớn;
b) Đối với vi nham khác nhau, tỉ số giữa chiều cao và bề rộng thích hợp là:
Vi nham loại IV B ^ 20m H/B = 0,8 -ỉ- 1,2
Vi nham loại III B<15m H/B = 0,8-5-1,2
Vi nham loại II B < 10m H/B = 0,8 -ỉ- 1,2
c) Đo đạc thí nghiệm hầm trong các loại vi nham I, II, III cần kết hựp vớt phân tích địa chất công trình, đặc biệt chú ý quan trắc các tảng đả cục bộ không ổn định;
đ) Độ lún đinh vòm cũng có thê tham khảo bảng trên.
d) Các trị số được ghi trong bảng có thể thông qua kinh nghiệm thực tế có sửa đổi thích đáng.
©> Tốc độ chuyển vị cho phép: chuyển vị chu vi quy định là 0,lmm/ngày -T- 0,2mm/ngày; tốc độ lún của đỉnh vòm 0,07mm/ngày -b 0,15mm/ngày.
(1) Độ gia tốc chuyển vị: nếu tốc độ gia tăng chuyển vị của vi nham có đặc trưng đường cong như biến, tức là trước tiên giảm tốc độ, sau tăng tốc hoặc có xu thế gia tốc rõ rệt, như vậy chúng tỏ vi nham đang phát triển theo phương hướng không ổn định hoặc đã xuất hiện phá hoại.
(1) Căn cứ các tiêu chuẩn phán đoán nói trên, nếu tốc độ chuyển vị của vi nham không vượt quá hai loại trị số cho phép ®, © và lại không xuất hiện xu thé nhu biến, thì có thể cho rằng vi nham là ổn định che chắn lần đầu đã thành công. Nếu tính ổn định khá tốt, thì có thể xem xét khả năng tăng số thước đào trong tuần hoàn một cách thích đáng.
Nếu trị số chuyển vị vượt trị số cho phép không nhiều và bê tông phun che chắn lần đầu không xuất hiện vết nứt rõ rệt, nói chung không cần tăng cường.
Neu chuyển vị vượt quá nhiều trị số cho phép thì phải có biện pháp xử lý như: tăng cường neo, tăng cường mạng cốt thép phun bê tông, thêm hệ chống thép; bố trí vòm đáy tạm thời v.v…; vè mặt biện pháp, thi công, có thể rút ngắn thời hạn từ khi đào đến che chống, bố trí neo vượt lên trước, rút ngắn chiều dài bậc thang đào và số lượng bậc thang, tăng cường hệ che chống vượt lên trước.
(2) Thời gian thi công che chống lần thứ hai (xây vỏ hầm): Theo nguyên tắc thi công theo phương pháp Áo mới, khi vi nham hoặc vi nham thêm hệ che chống lần thứ nhất cơ bản đã đi vào thế ổn định xong thì có thể thi công che chống lần thứ hai.