Phương hướng phát triển kỹ thuật thi công đường hầm

Theo đà phát triển kinh tế, kĩ thuật khoa học của thế kỉ 21 trên toàn thế giới, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện,… đặc biệt giao thông ngầm cho đến lợi dụng không gian trong các vùng thành phố càng đề ra các yêu cầu càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, càng ngày càng khó đối với đường hầm và công trình ngầm. Việc xây dựng đại quy mô công trình ngầm đã đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật xây dựng đường hầm. Thực tiễn công trình che chắn phần lớn bằng cắm neo và sự phát triển nhanh chóng cơ học dá dã dẫn dên tạo thành lí luận che chắn hiện đại, trên cư sờ dó dã xuất hiện nhiều phương pháp thi công mới càng có hiệu quả như: phương pháp Áo mới, phương pháp Nauy, phương pháp dào ngầm chôn cạn. Sử dụng các máy dào, máy khiên với trang bị kĩ thuật hiện đại có thê thích ứng với việc dào các loại dịa tầng dá rắn hay đất mềm có nước; tính tin cậy, tính bền lâu, tính cơ động và năng suất cao của chúng đã làm cho chúng trở thành các loại máy càng ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Việc cải tiến các mũi khoan và việc xuất hiện các cồ xe khoan thủy lực, việc khai triển các trang thiết bị bóc dá và vận chuyên dá năng lực lớn, việc sáng ché ra vật liệu nổ loại mới và việc hoàn thiện kĩ thuật nô phá, các tiến bộ kĩ thuật cai thiện mỗi trường dất dá và kĩ thuật che chắn, cải thiện hoàn cảnh và điều kiện thi công, dã nâng cao được tốc độ đào hầm rất nhiều làm cho kĩ thuật dào hầm bằng phương pháp khoan lỗ nỏ mìn càng thêm dổi mới. Việc phát triển kĩ thuật thi công đường hầm bang hạ chìm xuống day nước đã cung cấp một phương pháp mới có hiệu quả dê dường hầm xuyên qua đáy sông, ngòi, eo biển. Tiến bộ về kĩ thuật xây dựng dường hầm đã tạo ra cơ sớ phát triên công trình dường hầm dài và lớn đồng thời là nền móng lợi dụng và khai phá không gian ngầm dưới đất. Cùng với việc xây dựng hàm và công trình ngần đại quy mô càng dòi hỏi các yêu cầu mới ngày càng cao đối với kĩ thuật xây dựng dường hầm. Đê’ đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng dường hầm đại quy mô từ nay về sau và triển vọng phương hướng phát lriên thi công đường hầm các nhà thi công dường hầm, cần tập trung triển khai mấy mặt công tác như sau:

a. Tâng Cường công tác điều tra kháo sát địa chất trong thi công đường hầm.
Công tác khảo sát diều tra địa chất trong giai đoạn thiết kế đường hầm có ý nghĩa trọng yếu trong việc quyết định phương án, nhưng chi cung cấp một số mô tả khái quát về tình hình địa chất cho vị trí hầm thì không thể chỉ dạo dầy đủ thi công dược, cần phải tiến hành thèm một bước diều tra khảo sát địa chất sau khi dã dào dất dể thi công. Vì thế, phải có nhiều loại biện pháp diều tra khao sát để thu thập được dầy dủ thông tin tư liệu về địa chắt càng nhiều càng tốt dó là một vấn dề trọng yếu để tiến hành thi công một cách thuận lợi.

b. Tăng nhanh cơ giới hóa thi công đường hầm là biện pháp trọng yếu đẩy nhanh tiến độ thi công, là một mặt quan trọng đê rút ngắn khoảng cách thua kém của thi công đường hầm giữa nước ta với nước ngoài.
về mặt ứng dụng thao tác khoan nô rộng rãi nhất tạo ra mấy dây chuyền thao tác cơ giới hóa lấy các cỗ máy khoan làm trung tàm (dường dây thao tác dào phá, vận chuyển đá ra; đường dây thao tác phun bê tông, dường dây thao tác lắp vỏ và dô bê tông…) có thể làm cho phương pháp lắp vỏ khoan nô càng thích ứng mạnh hơn, hiệu quả đầu tư rõ ràng hơn. Trong dường hầm dặc biệt dài, áp dụng kĩ thuật cơ giới hóa tông hợp toàn mặt cắt lấv máy dào hầm làm trung tâm (từ khâu đào đá, vận chuvên đất dá ra và xây vỏ) dê có đột phá tốc độ cao, hiệu suất cao và chất lượng cao trong thi công các dường hầm dài. Phát triên cơ giới hóa thi công bằng khiên và thi công bằng hạ chìm các ống, thi công tự động hóa làm cho giao thông ngầm dưới các thành phố và giao thông dưới dáy các sông càng phát triển nhanh chóng.

c. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật thi công mới
Úng dụng kĩ thuật mới thi công đường hầm có tác dựng rất rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng thi công và đấy nhanh tiến dộ thi công. Hiện nay có mấy nghiên cứu ứng dụng chính như sau:
(1) Máy khoan dá hoặc cỗ xe khoan lỗ có năng lực khoan lỗ cao, vật liệu hơp kim tót đê làm mũi khoan, cái tiến hình dáng mũi khoan dể tăng nhanh tốc dộc khoan lỗ; lìm tòi các vật liệu nô phá càng có hiệu quả hơn; nghiên cứu thiết kế nô phá tối ưu dùng máy tính khống chế khoan lỗ; nâng cao năng lực khoan lỗ nô phá theo chương trình máy tính.
(2) Tăng cường nghiên cứu ứng dụng có chát lượng việc phun bê tông tươi và phun bê lóng sợi thép, hoàn thiện công nghệ thi công, cải thiện diều kiện thi công, nâng cao chat lượng hiệu qua, tốc dộ che chống;
(3) Tăng cường nghiên cứu phương hướng phát triển ứng dụng vỏ hầm đức sẵn lắp ghép, làm cho vó hê tông đúc sẵn dạt dược mác cao, sai số kích thước nhỏ, diều kiện lắp ghép chính xác bám sát mặt dát dá mới dào ra.
(4) Tiến lên một bước nghiên cứu làm tốt công tác hoàn thiện dặc biệt là nghiên cứu kĩ thuật phun vữa (thiết bị phun vữa, vật liệu, công nghệ) đè nâng cao năng lực dối phó với dịa chát xấu.

d. Tăng cường hiện dại hóa thi công đưòng hầm
Phương thức ứng dụng quản lí hiện dại hóa thi công đường hầm có thế phát huy hiệu suất cơ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn thi công đến mức tối da. Đó cũng là mặt trọng yếu dê rút ngắn khoảng cách thua kém kĩ thuật giữa thi công đường hầm nước ta và nước ngoài.