Phương pháp đào hầm (P2)

Phương pháp đào theo bậc thang
Phương pháp đào theo bậc thang là phương pháp đem chia mặt cắt thiết kế ra làm hai nửa: nửa trên, nửa dưới và dùng hai lần đào để hình thành (hình 2.3).

Phương pháp đào hầm (P2) 1

Hình 2.3. Phương pháp đào theo bậc thang và bộ phận bậc thang (không vẽ neo).

a) I- Đào dưới trên; 2- Phun neo che chống hộ phận vòm; 3- Xây vỏ vòm; 4- Đào bộ phận giữa nứa (lưới; 5- Đào bộ phận tường biên; 6- Phun neo che chống tường biên và xây võ.
b) I- Đào hào (lân lừnh tròn phía trên; 2, 3- như trên; 4- Đào lõi giữa; 5- Dào bộ phận dưới; 6- như trên; 7- Đổ bê tông vòm đáy.

Ưu khuyết điếm của phương pháp đào bậc thang:

(1) Phương pháp đào theo bậc thang có không gian công tác đầy đủ và có tốc dộ thi công khá tốt. Nhưng khi thi công bộ phận trên thì bộ phận dưới có phần cản trở.
(2) Đào theo bậc thang tuy tăng thêm số lần lay dộng đối với đất đá vây quanh, nhưng bậc thang có lợi về ổn định mặt đào, nhất là khi bộ phận trên được che chống sau khi dào xong thi công ở bộ phận dưới sẽ tương đối an toàn, nhưng cần chú ý khi đào ở bộ phận dưới tránh làm
ảnh hưởng đến tính ổn định của bộ phận trên.

Khi đào theo bậc thang cần chú ý các việc sau:
– Chiều dài bậc thang cần thích đáng. Theo chiều dài bậc thang chia ra 3 loại: bậc dài, bậc ngắn, bậc nhẹ. Lựa chọn loại bậc thang nào, cần căn cứ vào hai điều kiện sau dê xác định: điều kiện thứ nhất – yêu cầu thời gian hình thành khép kính che chống thời kì đầu, đất đá càng ổn dịnh kém, yêu cầu thời gian khép kín càng ngắn; điều kiện thứ hai – khi thi công nửa mặt cắt trên, yêu cầu không gian lớn hay nhỏ càn cho máy móc thiết bị đào, che chống xuất đất đá.
– Giả quyết tốt vấn đề cản trở lẫn nhau giữa nửa trên và nửa dưới. Bậc thang nhỏ căn bản hợp với một mặt đào sâu được tiến hành đồng bộ; bậc thang dài về cơ bản thi công kéo rộng ra, vướng nhau ít; nhưng bậc thang ngắn cản trở nhau tương đối lớn, cần chú ý tố chức lao động. Đối với các loại đường hầm ngắn có thể đào thông nửa mặt cắt trên xong, mới tiến hành thi công nửa mặt cắt dưới.
– Khi đào ở bộ phận dưới, cần chú ý ổn định cho bộ phận trên. Nếu đất đá có tính ổn định tốt, thì có thế phân đoạn đào theo thứ tự; nếu đất đá có tính ổn dinh xấu thì cần rút ngắn số thước đào sâu theo tuần hoàn ở bộ phận dưới; nếu tính ôn định càng kém, thì dào xem kẽ bên trái và bên phải, hoặc trước tiên đào rãnh giữa, tiếp sau đào hai bên cánh.