Phương pháp đào hầm

Trong thi công đường hầm, phương pháp đào là một trong những nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến đất đá vây quanh, vì thế, khi lựa chọn phương pháp đào cần tiến hành phân tích tổng hợp các nhân tó có liên quan như: hình dạng mặt cắt đường hầm to hay nhỏ, điều kiện địa chất công trình của đất đá xung quanh, điều kiện che chống, yêu cầu về thời hạn , chiều dài công trường, năng lực cơ giới được trang bị, tính kinh tế v.v… trên cơ sở phân tích đó lựa chọn dê dùng phương pháp đào thích đáng. Nhất là điều kiện che chống thích ứng với nó.
Phương pháp đào đường hầm thực tế là chỉ phương pháp đào hầm thành hình. Theo tình hình các bộ phận mặt cắt đường đào có thê chia ra làm: phương pháp đào toàn mặt cắt, phương pháp đào bậc thang, phương pháp đào từng bộ phận.

1. Phương pháp đào toàn mặt cắt
Phương pháp dào toàn mặt cắt (hình 2.2) thiết kế đào toàn mặt cắt để hình thành hầm.

Phương pháp đào hầm 1

Ưu khuyết điểm của phương pháp đào toàn mặt cắt:
a) Đào toàn mặt cắt có không gian công tác tương đối lớn thích hợp với thi công cơ giới hóa đồng bộ loại lớn, tốc độ thi công tương đối nhanh và do chỉ có một mặt công tác nên rất tiện cho tô chức và quan lí thi công. Nói chung, nên tăng cường sư dụng phương pháp dào toàn mặt cắt. Nhưng, mặt dào tương dối lớn, tính ôn dịnh của dát đá giam thấp, và mỗi lượng tuần hoàn công tác tương dối lớn vì vậy yêu cầu năng lực dào, năng lực xuất dất dá và năng lực che chống tương ứng tương dối mạnh.
b) Sứ dụng đào toàn mặt cắt sẽ có được tỉ số thước đào mặt cắt khá lớn (tức tí số giữa diện tích mặt cắt và số thước đào sâu) có thê đạt dược hiệu quả nổ phá khá tốt, vả lại so lần chấn dộng đối với dất dá xung quanh tương dối ít, có lợi cho ổn dịnh đất dá. Nhưng, cường độ mỗi lan chán dộng khá mạnh, vì thế yêu cầu khống chế chặt chẽ thiết ké nổ phá. nhất là doi với vùng dắt dá có tính ôn dịnh tương đôi kém.

Dùng phương pháp đào toàn mặt cắt cần chú ý các việc sau: 
(1) Điều tra rõ tình hình địa chất trước mặt đào, từng thời gian chuẩn bị tốt các biện pháp đổi phó (bao 2ồm thay đổi phương pháp thi công) để bảo đảm thi công an toàn. Nhất là cần chú ý đến các điều kiện địa chất xấu đi phát sinh đột xuất như dòng bùn chảy, đá chảy ngầm.
(2) Máy móc thiết bị sử dụng cho mỗi dây chuyền công tác cần phải đồng bộ dê phát huy đầy đủ hiệu suất sử dụng của máy móc thiết bị và dễ tiến hành phối hợp ăn khớp giữa các dây chuyền, với điều kiện bảo đảm an toàn và ôn định cho thi công đường hầm, nâng cao tốc dộ thi công.
(2) Tại vùng đất đá mềm yếu nát vụn, khi sử dụng phương pháp đào toàn bộ mặt cắt, cần tăng cường công tác thiết kế và kiếm tra hoạt động các phương pháp đối với công tác bố trí thi công, cho đến ca công tác đo đạc và giám sát khống chế động thái đất đá sau khi đã được che chống.