Phương pháp đào và che chống hầm chính trong đất

Khi gặp tầng đất thì hầm chính sẽ không dùng phương pháp nô phá toàn diện nữa mà chia ra 3 bộ phận và thi công bằng máy đào. Trình tự đào như hình vẽ.

Hào dẫn và bộ phận hai bên được đào và che chống song song với tốc độ lm/ngày. Đào vòm đáy được nối tiếp sau hai phần trên với tốc độ 2m/ngày. Khoảng cách giữa các mặt dào: hào dẫn, bộ phận hai bên, vòm đáy là 15 -ỉ- 20m
1. Phun ống hình dù dài 12-M4,5m. Khoan và lắp ống (ị>114mm, bơm vữa với áp suất 30 bar.
2. Hào dẫn sẽ được đào bằng máy đào TORO-400D hoặc Robex-420 kết họp với máy phá đá thủy lực BJB110;
3. Phun bê tông dày 2cm, ở mặt đào dày 5cm;
4. Lắp mạng lưới cốt thép cho lóp I;
5. Lắp giá vòm thép (dầm chữ H);
6. Lắp mạng lưới cốt thép cho lóp II;
7. Phun bê tông theo thiết kế và lắp đặt thiết bị thí nghiệm và kiểm tra;
8. Khoan để lắp neo che chống;
9. Phòng nước và thí nghiệm và các công đọan khác cũng tương tự như hầm trong đá.
Đào và che chống bộ phận hai bên cũng tương tự với hào dan. Bộ phận đó được thi công trong quá trình khoan và lắp đặt neo cho hào dẫn. Đào và che chống vòm đáy sẽ được thi công tiếp theo hai giai đoạn trên. Khi vòm đáy được che chống xong người ta sẽ lấp đất để tạo nền đường. Đe nhằm không ảnh hưởng đến thi công hào dẫn và bộ phận hai bên, vòm đáy phải được đào và chống đỡ trong quá trình phun ống hình dù.
Mặt cắt được chia làm 3 phần, công tác đào được tiến hành theo 3 mặt cắt nhỏ. Tóm tắt thuyết minh như sau:
Thi công hầm chính trong đất
1. Gặp đất sẽ chia mặt cắt hầm chính ra làm 3 bộ phận nhỏ, sẽ đào bằng máy Rocbex- 420 không dùng mìn nổ phá.
2. Mặt đào chia ra 3 phần I, II, III như trong hình vẽ. Phần (I) và phần (II) bố trí song song. Phần (I) được thi công vượt lên trước 15 4- 20m và sử dụng bờ đất để bảo vệ mặt đào khi gặp đất quá yếu hoặc gặp nước ngầm
Tốc độ một chu kì của phần (I) là lm.
3. Tốc độ một chu kì của phần (II) là 2m, cách phần I một quãng 15 -ỉ- 20m.
4. Phần (III) là phần mặt cắt vòm đáy. Phần này sẽ được đào cách phần (II) một quãng là 15 -í- 20m để hoàn thành toàn bộ mặt đào hàm chính. Tốc độ chu kỳ đào mặt cắt vòm đáy là 2m. Nhưng trong giai đoạn phun ống bê tông hình dù trên vòm mặt đào thì tốc độ thi công vòm đáy, sẽ nâng lên 5m một ngày. Thiết bị đo đạc biến dạng và ứng suất trong đất đá vỏ hầm phải lắp và theo dõi kịp thời để có kế hoạch đối phó; (không trình bày ở đây).