Phương pháp mỏ truyền thống và phương pháp Áo mới

Phương pháp thi công thường gặp các đường hàm trên núi được gọi là phương pháp mỏ, bởi vì phương pháp này được ứng dụng sớm nhất vào việc đào hàm lò khai thác mỏ.
Trong phương pháp mỏ, phần lớn các trường hợp đều dùng khoan lỗ mìn nô phá đất dá nên cũng gọi 1Ì1 phương pháp khoan nổ. Từ xu thế phát triển công trình dường hàm mà xét, phương pháp khoan nổ vẫn là phương pháp thường dùng để dào hầm trên núi từ trước đến nay cũng như từ nay vè sau.
Trong phương pháp mỏ, phương pháp che chống sau khai đào hầm hao, đại thể phân làm hai loại: che chống bằng kết cấu thép gỗ, che chông bằng neo phun bê tông.
về phương pháp thi công, người ta quen gọi phương pháp thi công dùng khoan nổ đê dào kết hợp với che chống bằng cấu kiện thép gỗ là “phương pháp mỏ truyền thống” và nếu dùng phương pháp thi công khoan nổ đê đào két hợp với che chống bằng neo phun thì gọi là “Phương pháp Áo mới”.

Phương pháp mỏ truyền thống
Phương pháp mỏ truyền thống là phương pháp phát triển lên trong thực tiễn thi công lâu dài của con người. Phương pháp này dùng cấu kiện gỗ hay thép làm che chắn tạm thời, đợi cho đến khi dường hầm đã hình thành xong, dần dàn đem hệ che chắn tạm thời thay đổi bằng vỏ xây dày toàn khối có tính vĩnh cửu.
Che chống bàng két cấu gỗ không bền, thay đôi phức tạp lại không an toàn, hiện nay ít dùng.
Che chống bằng kết cấu thép có ưu điếm lâu bèn và dễ ăn khcp với hình dạng hầm lò, ít phai thay dôi, rất an toàn.
Giới xây dựng Nhật Bản có thói quen gọi phương pháp mỏ dùngcấu kiện thép làm hệ che chống là “Phương pháp bản lưng”
Cũng có khi người ta dùng cấu kiện thép gỗ, hay bê tông hoặc bê tông lắp ghép làm hệ che chóng tạm thời.

Phương pháp Áo mới
Phương pháp thi công đường hầm mới của Áo (New Austrian Tunneling Method- NATM) là do nhà bác học người Áo K.v Rabcewicz đề xuất ra trước tiên. Phương pháp này lấy phun bê tông và neo làm biện pháp che chống chủ yếu, thông qua giám sát đo đạc khống ché biến dạng giới chắt, tiện cho việc phát huy phương pháp thi công dùng năng lực tự chịu tải của dắt dá. Phương pháp này dựa trên cơ sở kĩ thuật phun neo tổng két lại và đề xuất ra.
Kĩ thuật che chống bằng phun neo so với kĩ thuật che chống bằng cấu kiện thép gỗ, không chỉ khác nhau về biện pháp, nhưng quan trọng hơn là khái niệm về công trình không giống nhau. Đó là một bước tiến thêm trong nhận thức và lí giải rõ hơn về vấn đề hằm và công trình ngầm. Do việc áp dụng và phát triển kĩ thuật che chống bằng phun neo đã dẫn lí luận hầm và công trình ngầm bước vào lãnh vực mới của lí luận hiện đại và cũng khiến cho việc thiết kế và thi công hầm và công trình ngầm càng phù hợp thực tế công trình duới đất, tức là việc nhất trí giữa hệ thống lí luận thiết kế – phương pháp thi công- kết cấu và trạng thái công tác (kết quả). Do vậy, phương pháp thi công Áo mới là một loại phương pháp thi công đã được ứng dụng rộng rãi trong phạm vi toàn thế giới.