Quản lý an toàn

Do đặc điểm làm việc dưới đất nên trong thi công đường hầm có rất nhiều yếu tố không an toàn như: khí độc, bụi đá, sự cố nước ngầm, đất sụt, sự cố về nổ phá và vận chuyển v.v… Do đó, so với các công trình xây dựng khác, tỷ lệ về sự cố thương vong trong công trình đường hầm luôn luôn cao hơn. Nhưng, chỉ cần chúng ta nắm vững quy luật an toàn đường hầm, xây dựng và kiện toàn chế độ an toàn cần thiết thì sự cố có thể tránh được.
9.10.1. Các loại sự cố thưong vong trong thi công đuòng hầm
Nhân tố gây ra thương vong trong thi công đường hầm rất nhiều, chỉ lấy một thí dụ thực tế ở hầm đường sắt Đại Dao Sơn Trung Quốc làm căn cứ xem bảng 9.2.
Bảng 9.2. Bảng so sánh phân tích thương vong tại hầm đường sắt Đại Dao Sơn

1. Yêu cầu tổng quát của quản lý an toàn thi công
Quản lý kỹ thuật an toàn thi công hầm và công trình hầm, cần quán triệt phương châm an toàn là hàng đầu và lấy dự phòng làm chính, cân nhân mạnh “lãnh đạo là mâu chôt, giáo dục là tiền đề, thực thi là cơ sở, quản lý là cơ bản”. Nâng cao trình độ hiểu biết của toàn xí nghiệp về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, tăng cường biện pháp đề phòng tiến lên đạt được cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ an toàn và sức khỏe của người lao động trong sản xuất, do đó nâng cao năng suất lao động và hiệu ích kinh tế của xí nghiệp. Vì thế phải làm được các điểm sau:
1. Trước lúc khởi công cần làm tốt công tác chuẩn bị thi công: cẩn thận tiến hành tổ chức kiểm tra kiểm soát văn kiện thiết kế và điều tra thi công hiện trường : lựa chọn phương pháp thi công họp lý, biện soạn tốt, thiết kế tổ chức thi công ; thống nhất quy hoạch đến với hiện trường thi công, và phải làm tốt công trình tạm thời và công trình bố trợ cần thiết v.v… tạo thuận lợi cho thi công an toàn và văn minh.
2. Thi công đường hầm, phải tuân thủ quy phạm thi công hữu quan và cả quy trình, quy tắc, chỉ thị, tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước và Bộ giao thông đã ban hành. Đồng thời phải nhận thức đầy đủ thi công an toàn đồng thời là vấn đề chất lượng, ví dụ như khi khoan đặt neo, phun vữa che chống không tốt sẽ trực tiếp uy hiếp an toàn thi công, cho nên phải coi trọng chất lượng và an toàn là ngang nhau phải coi trọng như sau.
3. Cản bộ và công nhân tham gia xây dựng đường hầm đều phải quán triệt “chế dộ trách nhiệm” của cán bộ và “chế độ trách nhiệm cương vị của công nhân” thành thạo quản lý an toàn sản xuất, thấu suốt tư tưởng “an toàn là số một”, và phương châm “lấy phòng làm chính”. Xây dựng mạng lưới an toàn và triển khai hoạt động dự phòng các sự cố.
4. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, sắp xếp họp lý trình tự công việc, và tuần hoàn mấu chốt, tô chức sản xuất cân đối. Kịp thòi giải quyết tiến độ trong sản xuất và mâu thuẫn của an toàn, thống nhất chỉ huy tránh sai sót trong khi bận rộn đê phát sinh sự cố mất an toàn.
5. Tăng cường công tác thông gió, chiếu sáng, phòng bụi, giảm nhiệt độ và công tác chống các khí độc, chú ý vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe của cán bộ công nhân viên.
6. Thường xuyên tiến hành giáo dục kỹ thuật an toàn, biên soạn các biện pháp tương ứng; làm tốt công tác bàn giao kỹ thuật, quản lý kỹ thuật chặt chẽ;
Khi thực nghiệm mở rộng kỹ thuật mới, công nghệ mới, thiết bị mói, vật liệu mới cần biên soạn biện pháp an toàn tương ứng, chỉ sau khi đã được phê chuẩn mới được thi công.
Phải dựa vào tiến bộ khoa học kỹ thuật làm con đường đi cơ bản cho sản xuất an toàn, không ngừng tìm tòi kỹ thuật mới, công nghệ mới, kỹ thuật mới để nâng cao biện pháp quản lý an toàn trong sản xuất.
7. Các loại máy móc chạy điện, trang thiết bị lao động bảo hộ cần phải được kiểm tra định ký, không phù họp yêu cầu thì nghiêm cấm sử dụng.
8. Tât cả nhân viên đi vào công trường cần đeo trang bị phòng hộ theo quy định, đồng thời tãng cường bảo vệ an toàn, nghiêm cấm người không nhiệm vụ vào công trường.
9. càn chấp hành chế độ kiểm tra an toàn thường ngày và định kỳ, ghi chép theo các mẫu biểu báo an toàn, phân tích hoạt động an toàn, nâng cao trình độ quản lý an toán.
10. Loại nghề đặc biệt cần phải được bồi dưỡng chuyên nghiệp, sau khi kiểm tra thấy họp quy cách mới cho thi công độc lập. Nghè đặc biệt đó là: thợ điện, thợ lái cần cẩu, thợ nố phá, người lái xe máy, thợ hàn kim loại v.v…
11. Giữa các kíp thi công cần xây dựng chế độ giao ban đầy đủ. Người đứng ra giao ban cần nói rõ tình hình trong kíp, trong tổ và các vấn đề an toàn có liên quan bàn giao chi tiết cho các người trong kíp, trong tổ. Các vấn đề bàn giao cần được ghi vào sô. Người phụ trách công trường và đốc công cần kiểm tra chặt chẽ tình hình giao ban.
12. Khi đốc công phát hiện có tình hình nguy hiểm, trưởng kíp, tổ trưởng và đốc công cần lập tức đến chỗ nguy hiểm cắm biển báo rõ ràng, cử người đứng gác và báo cáo lên người lãnh đạo công trường có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu tình hình nghiêm trọng, cần lập tức cho nhân viên công tác rút toàn bộ khỏi vùng nguy hiểm.
13. Người lãnh đạo đon vị và cán bộ có trách nhiệm cần thường xuyên tiến hành giám sát kiêm tra đối với công tác an toàn. Đối với công trường, vi phạm nghiêm trọng quy tắc an toàn thì cần yêu cầu họ phải sửa chữa, khi cần thiết phải đình chỉ công việc, khi kiểm tra lại thấy họp quy cách mới cho làm lại.
14. Tại cửa hầm hoặc chỗ thích họp cần bố trí kho dự trữ vật liệu cấp cứu, dự trữ phòng hoả, phòng nước, dự trữ khí tài phòng độc, vật liệu che chống và các công cụ dự trữ khác. Vật liệu dự trữ cần bảo đảm chất và lượng; không được tự ý điều đi, sau mỗi lần lấ> đi cần bổ sung đủ số lượng.
15. Đối với các loại sự cố cần giải quyết triệt để theo nguyên tắc: chưa tìm ra nguyên nhân thì không được bỏ qua; người có trách nhiệm và quần chúng chưa được giáo dục không được bỏ qua; chưa biên soạn biện pháp đề phòng tai nạn không thể bỏ qua. Đồng thời phải báo cáo sự cố vừa xẩy ra lên cấp trên.