Quản lý chất lượng toàn diện

Dưới nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chất lượng là sinh mệnh của xí nghiệp; chất lượng tốt hay xấu trực tiếp phản ảnh trình độ kỹ thuật và trình độ quản lý của toàn bộ xí nghiệp. Vì thế, cần xem chất lượng là nhân tố trọng yếu nhất, vây quanh vấn đề chất lượng mà triển khai việc quản lý chất lượng toàn diện, đả phá cách làm xưa kia chỉ bó hẹp bảo đảm chất lượng và nghiệm thu tiêu chuẩn cuối cùng mà tiến hành quản lý chất lượng có hệ thống trong suốt cả quá trình. Các năm gần đây theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật và hệ thống bảo đảm chất lượng làm cho công tác quản lý chất lượng trên thế giới cũng như trong nước đã hệ thống hoá, quy phạm hoá, mô hình hoá, trình tự hoá nhịp nhàng có thứ lớp càng ngày càng được mở rộng.
Đê thích ứng với nhu cầu hợp tác kinh tế kỹ thuật, tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế – International Standard Organisation – (ISO) năm 1987 ban bố tiêu chuẩn hê thống “quản lý và bảo đảm chất lượng” ISO 9000. Sự ra đời của hệ thống này là tông kết khoa học và kinh nghiệm thực tiễn quản lý chất lượng nhiều năm của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, mang tính thông dụng và chỉ đạo. Các xí nghiệp thực hiện tiêu chuẩn hệ thống ISO 9000 có thê xúc tiến mở mang trình độ quản lý chất lượng xí nghiệp dần dần ngang tầm quốc tế để thực hiện quản lý chất lượng quốc tế hoá. IS09000 đề xuất một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm những yếu tố cơ bản, các xí nghiệp khi hướng theo đó soan thảo và hoàn thiện hệ thống chất lượng có thể tham khảo, làm cho hệ thống chất lượng tương đối được quy phạm hoá. ISO9001, IS09002, IS09003 sẽ cung cấp các mô hình bảo đảm thực thi chất lượng dưới môi trường họp đồng, bỏ qua rào cản không cần thiết đối với xí nghiệp nước ta khi đi vào hoạt động kinh té quốc tế. Những điều đó đều làm cho việc quản lý chất lượng toàn diện của đất nước ta đi sâu phát triển, nâng cao trình độ quản lý chất lượng của xí nghiệp và có tác dụng rất tốt.
.1. Quản lý chất luợng toàn diện
Đường hầm là một kết cấu ngầm loại lớn, trong toàn bộ quá trình thi công, cần thực hiện quản lý chất lượng toàn diện.
/. Ý nghĩa và đặc điểm của quản lý chất lượng toàn diện
Quản lý chất lượng toàn diện (Total quality management) viết tắt TQM, là toàn bộ quá trình tiên hành quản lý chất lượng của toàn thể cán bộ công nhân viên xí nghiệp đối vói sản xuất. Công tác quản lý đó lấy phương pháp thống kê làm biện pháp, phát huy tác dụng đầy đủ bộ máy khoa học kỹ thuật, và bộ máy nhân sự, xây dựng nên một hệ thống đồng bộ về quản lý chất lượng.
Quản lý chất lượng toàn diện có các đặc điểm sau:
1. Tính quần chúng: Dựa vào đông đảo cán bộ công nhân viên, thực hiện dân chủ để mọi người đều có trách nhiệm cao về quản lý chất lượng.
2. Tính toàn diện: Quản lý chất lượng toàn diện, không chỉ phải bảo đảm chất lượng riêng công trình mà còn phải nắm chất lượng khai thác sau khi dã hình thành.
3. Tính dự phòng: Quản lý chất lượng toàn diện yêu cầu phải đem trọng điểm công tác quản lý đã phân công kiểm tra, kiểm soát lại chặt chẽ. Phải thực hành dự phòng và kiểm tra kết hợp, lấy dự phòng làm nguyên tắc chính. Cho nên phải đem tất cả các nhân tố như khảo sát, thiét kế, thiết bị, thi công và những quá trình khác có ảnh hưởng đến chất lượng công trình khống chế lại, tăng cường quản lý chất lượng mọi tuần hoàn, bảo đảm mức độ chất lượng của mỗi tuần hoàn.
4. Tính phục vụ: Tính phục vụ biểu hiện ở cả hai mặt: một mặt là đơn vị thi công phải vì đơn vị vận doanh vè sau mà phục vụ; mặt khác, vè nội bộ tuần hoàn trước phải nghĩ đến tuần hoàn sau mà phục vụ, tuyến công tác trước phải nghĩ đến phục vụ tuyến công tác sau. Hoàn thành thi công với chất lượng cao, làm cho đơn vị vận doanh về sau sử dụng tốt đẹp. Hoàn thành công đoạn đầu với chất lượng cao tức là tạo điều kiện tốt cho công đoạn sau, cùng nhau phụ trách tức có thê hình thành một dây chuyền họp tác tương trợ.
5. Tính khoa học: Quản lý chất lượng toàn diện đem quản lý sản xuất đặt vào nền móng khoa học hoá và hiện đại hoá. Nó biểu hiện thực sự cầu thị, phân tích khoa học, tất cả lấy số liệu làm căn cứ. Nó còn ứng dụng rộng rãi thành quả khoa học kỹ thuật hiện đại, (ví như: phương pháp đo đạc mới, lý luận thiết kế mới, vật liệu mới, phương pháp thi công mới và biện pháp quản lý tiên tiến v.v…) đế nâng cao chất lượng công trình lên bước mới.