Quản lý định mức

1. Khái niệm định mức
Định mức là quy định tiêu chuẩn của đơn vị sản phẩm phải tiêu hao sức lao động, vật liệu, kíp máy thi công và cần hoàn thành với chất lượng hợp quy cách trong một thời gian nhất định. Định mức là cơ sở để biên soạn kế hoạch công trình, để dự toán và khái toán, là căn cứ đê tiến hành hạch toán giá thành, để làm ké hoạch sử dụng vật liệu là tiêu chuẩn khảo hạch trình độ quản lý thi công và trình độ kỹ thuật của đơn vị.
Định mức trực tiếp dùng cho quản lý thi công: khi cần chế tạo một bộ phận kết cấu hoặc một cấu kiện nào đó thì định mức là số lượng ngày công, vật liệu và kíp máy hợp lý mà đơn vị thi công cần dùng cho một đơn vị sản phẩm. Định mức chủ yếu dùng đê biên soạn kế hoạch thi công và kế hoạch thao tác, tính toán và ký kết bản nhiệm vụ công trình, tính toán lương và thực hiện ché độ hạn mức vật liệu. Định mức thi công cũng là cơ sở biên soạn định mức dự toán. Định mức thi công bao gồm định mức lao động, định múc tiêu hao vật liệu, định mức máy móc, định mức vận chuyển và định mức giá thành công trình v.v…
1. Định mức lao động là chỉ thời gian và sức lao động bỏ ra để hoàn thành một đơn vị công trình dưới một hình thức tổ chức thi công nhất định. Do phương pháp thể hiện khác nhau nên phân ra định mức theo thời gian và định mức sản lượng. Định mức lao động cần lấy loại trung bình tiên tiến, tức là lấy mức công nhân trong điều kiện hiện có, qua nỗ lực thi công có thể đạt được. Do trình độ kỹ thuật của đội ngũ thi công không ngừng nâng cao, điều kiện lao động không ngừng cải thiện, định múc lao động theo đó cũng không ngừng thay đổi.
2. Định mức tiêu hao vật liệu là chỉ số lượng vật liệu cần dùng để hoàn thành một đơn vị công trình khi áp dụng phương pháp thi công tiên tiến và kỹ thuật tiên tiến dưới tiền đề sử dụng tiết kiệm và họp lý vật liệu thi công. Hạng mục định mức tiêu hao vật liệu được phân chia theo đơn vị công trình và nói chung thống nhất với định mức lao động.
3. Định mức máy móc, vận chuyển chủ yếu là chỉ trình độ lợi dụng máy móc, xe cộ trong quá trình thi công. Thời gian máy làm việc để hoàn thành đúng quy cách một đơn vị sản phẩm được gọi là định mức thời gian của máy, lấy đơn vị tính toán là “kíp máy” hoặc “giờ máy” để biểu thị. Trong một đơn vị thòi gian, số lượng sản phẩm họp quy cách mà máy đã hoàn thành thì được gọi là định mức sản lượng của máy.
4. Định mức giá thành công trình là giá trị kinh tế tổng họp vè sức lao động, nguyên vật liệu, vật liệu bô trợ khác đã dùng để hoàn thành một đon vị công trình.
Biên soạn định mức, nhằm thâm nhập thực tế, điều tra nghiên cứu, lấy nguyên tắc dựa vào trung bình tiên tiến, theo các hạng mục khác nhau và điều kiện thi công cụ thể, lấy thực tiễn và tư liệu thống kê làm cơ sở, kết họp với định múc quốc gia và định mức địa phương có liên quan lần lượt dùng phưong pháp đo đạc kỹ thuật, phân tích thống kê, tính toán kỹ thuật v.v. kết hợp trên và dưới thống nhất biên soạn.
2. Kiểm tra quán lý định mức
Các cấp lãnh đạo và các bộ phận chuyên nghiệp cần coi trọng công tác quản lý định mức, cần thường xuyên đốc thúc, kiểm tra việc chấp hành định mức, luôn luôn phân tích tình hình hoàn thành định mức, thông qua phân tích, vạch rõ các mâu thuẫn trong thi công, kịp thời giải quyết vấn đề tồn tại.
Đơn vị thi công cần chấp hành các loại định mức mà cấp trên đã ban hành. Trình tình hình chấp hành định mức, cần theo mẫu biểu thống kê báo lên cấp trên theo từng cấp. Không thi công nếu điều kiện đã thay đổi nhiều, định mức cũ không thích ứng với hoàn cảnh nữa cần theo điều tra nghiên cứu, nắm vững tình hình thực tế và trên cơ sở các loại tư liệu ban đầu đề xuất ý kiến sửa đôi. Báo cáo đơn vị biên soạn định mức, sau khi đã được phê chuẩn mới đưa ra chấp hành. Sau khi đã được sửa đổi, cần bàn giao cho từng cấp, dùng biện pháp tích cực, cải tiến tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu, để đạt định mức yêu cầu. Neu do nguyên nhân tô chức chỉ huy, quản lý kỹ thuật, phương pháp thao tác không thoả đáng, dẫn tới không hoàn thành định mức thì không được sửa đối định múc.
Các sự việc cần chú ý khi sử dụng định mức:
1. Chú ý điều kiện thi công khi dự thảo định mức cần thống nhất với điều kiện bản thân công trình cần;
2. Cần làm rõ thuyết minh trong sổ tay-định mức nghiêm chỉnh chấp hành định mức;
3. Đơn vị kế toán định mức phải đi đến thống nhất số liệu khi cần tính đổi phải chú ý phương pháp tính đổi, cần biết sử dụng định mức một cách linh hoạt.