Quản lý giá thành

Quản lý giá thành công trình là tiếng gọi chung các loại công tác quản lý mà xí nghiệp cần tiến hành đê hạ thấp giả thành công trình. Mục đích của quản lý là nhằm tiêu hao vật chất ít nhất mà đạt được hiệu ích kinh tế khá lớn cho một công trình, một kíp mấy, tăng cường được năng lực kinh doanh, tự lo lấy lỗ lãi, tự mình phát triển, tự mình cân đối trong sản xuất kinh doanh.
1. Giá thành công trinh và phân loại:
Giá trị của công trình xây lắp gồm ba bộ phận: (1) Giá trị của tư liệu sản xuất đã tiêu hao (chi phí nguyên vật liệu, cho phí nhiên liệu, chi phí lao động, chi phí khấu hao thiết bị v.v…); (2) Giá trị mà người lao động cần phải làm để sáng tạo ra tiền lương v.v… và (3) Giá trị mà người lao động phải lao động thặng dư để sáng tạo ra (các loại thuế, lợi nhuận v.v…). Trong đó, hai bộ phận trên cộng lại với nhau sẽ trở thành giá thành xây lắp công trình.
Giá thành công trình dựa theo tiêu chuẩn khống chế khác nhau củá chung có thể chia ra làm giá thành dự toán, giá thành thực tế và giá thành kế hoạch.
Giá thành dự toán là giá thành dựa vào định mức dự toán hiện hành của từng thời kỳ nhất định và dựa vào tính toán tiêu chuẩn thu phí theo quy định, nó là thước đo giá thành cân đối thực tế tiết kiệm hay chi vượt mức, là căn cứ để quyết toán công trình và quyết toán lọi nhuận.
Giá thành thực tế là giá thành dựa vào chi phí tính toán phát sinh trong thực tế trong quá trình thi công công trình, nó dựa vào đối tượng hạch toán giá thành nhất định và giá thành hao phí thực tế của các hạng mục gộp lại. Giá thành thực tế phản ảnh trình độ quản lý giá thành của xí nghiệp thi công đã đạt được trong thời kỳ nhất định.
Giá thành kế hoạch :giá thành dựa vào định mức thi công bình quân tiên tiến theo thời kỳ ké hoạch rồi cân nhắc việc hạ giá thành sau khi đã có các biện pháp tổ chức kỹ thuật. Giá thành kế hoạch phản ảnh trình độ giá thành mà xí nghiệp cần đạt được trong thời kỳ kế hoạch là mục tiêu nỗ lực của xí nghiệp về mặt giá thành khi đặt kế hoạch.
2. Kế hoạch khống chế và phân tích giá thành
a) Kế hoạch giá thành
Thực hành giá thành kế hoạch là dựa vào định mức có liên quan và tư liệu kế hoạch, trước tiên biên soạn ra kế hoạch giá thành đơn vị công trình, sau đó tổng họp lại biên soạn ra kế hoạch hóa giá thành công trình theo quý và theo năm, và phân giải thành một số chỉ tiêu giá thành, phân công cương vị dựa theo ché độ trách nhiệm kinh té, quán triệt theo cấp đến các đơn vị và bộ phận chức năng, xác định rõ trách nhiệm hạ giá thành.
Với sự chỉ đạo kế hoạch giá thành, làm cho hao phí trong sản xuất tiến hành có trật tự. cần dựa vào phân công của nhân viên quản lý của các cấp quản lý khác nhau, tăng cường chỉ đạo kế hoạch giá thành hàng ngày định kỳ tiến hành kiểm tra và giám sát giá thành, thường xuyên đối chiếu kế hoạch giá thành và giá thành thực tế. Đối với hiện tượng khác thường của giá thành cần tiến hành phân tích định lượng và định tính, kịp then điều chỉnh sai lệch, bảo đảm vật tư bình thường của quản lý vật giá.
b) Trách nhiệm khống chế giá thành
Thực hành trách nhiệm giá thành, xây dựng trung tâm trách nhiệm giá thành, là biện pháp trọng yếu khống chế giá thành sản xuất. Không gian phát sinh giá thành là phạm vi khống chế giá thành, vì thé, trách nhiệm giá thành là lấy phân chia phạm vi trách nhiệm làm chính. Cái gọi là tính có thể khống chế của giá thành túc là dựa vào chỉ tiêu giá thành của các cấp quản lý
phân rõ trách nhiệm quy cho cấp quản lý. Khi chi phí thuộc vè trách nhiệm của người có thể khống chế giá thành phát sinh sai lệch thì có thể vạch ra đế kịp thời điều chỉnh và khống chế.
Thực hành trách nhiệm giá thành cần phân chia trung tâm trách nhiệm, đối với mỗi trung tâm trách nhiệm cần xác định một mục tiêu giá thành có thể cân đối lại. Phân chia chính xác trách nhiệm giá thành, kiểm tra thành quả kinh tế của nó, mấu chốt là phân biệt xem có thể khống chế giá thành được không. Nếu thuộc về việc có thê khống chế giá thành của một khu trách nhiệm nào đó, thì cần phải quy vào trách nhiệm của khu đó.
c) Hạch toán và phân tích giá thành
Trong thời gian sản xuất của xí nghiệp thi công, tất cả các loại chi phí phát sinh, cần mở sô sách ké toán, lấy thủ tục ban đầu đầy đủ làm căn cứ, dựa vào các loại công trình, tiến hành hạch toán giá thành. Trên cơ sở hạch toán giá thành một cách chính xác, phân tích trình độ quản lý giả thành một cách toàn diện. Đồng thcri nghiên cứu các loại nhân tố ảnh hưởng đến việc làm giá thành nâng lên hạ xuống một cách có hệ thống.
Thông qua phân tích giá thành, nhận thức và nắm vững quy luật vận động của giá thành, thực hiện mục tiêu hạ thấp giá thành. Công tác cơ bản của hạch toán giá thành là một công tác vô cùng trọng yếu. Trước tiên phải xây dựng chế độ thu phát tài sản và vật chất, lĩnh trả, chế độ báo hư hỏng và chế độ kiểm kê tài sản; thứ đến phải xây dựng các loại chế độ ghi chép ban đầu và chế độ thống kê khối lượng công trình; tiếp đến thảo ra định mức nội bộ vè ngày công, vật liệu, chi phí khác v.v…, hoàn thiện các loại chế độ kế toán và kiểm tra đo đạc đê định ra cơ sở chắc chắn cho hạch toán giá thành.
Hạch toán giá thành cần phải phân chia chính xác giới hạn các chi phí, đem các chi phí đã phát sinh dựa vào tính chất quy tập và phân phối. Hạch toán và phân tích giá thành cung cấp tư liệu giá thành trung thực. Chỉ có như vậy, quản lý giá thành mói có ý nghĩa thiết thực.
Hạch toán giá thành công trình có liên quan đến đối tượng phân tích, tức là đối tượng quy tập và phân phối. Quy thuộc chi phí sản xuất đúng vị trí là đièu kiện trọng yếu để chính xác thi công hạch toán và phân tích giá thành công trình, vì thế, chi phí sản xuất các loại cần phải chiếu theo hạng mục chi phí liên quan mà nghiêm chỉnh quy tập đúng chỗ, lại cần chiếu theo trình tự nhất định giữa các đối tượng hạch toán giá thành phân phối và tổng họp.
Hạch toán và phân tích giá thành sản xuất, dưới tiền đề giá thành kế hoạch, sẽ giao cho nhân viên quản lý các cấp của xí nghiệp với trách nhiệm chức quyền và kinh tế đặc biệt. Đối với hoạt động kinh tế của các cấp có trách nhiệm xây dụng một ché độ kế hoạch trọn bộ, hạch toán, khống chế và kiểm tra chặt chẽ.
Vận dụng hạch toán tập thể, hạch toán thống kê, hạch toán nghiệp vụ tiến hành tính toán số vốn tĩnh tại, số vốn lưu động và thành quả của giá thành phân tích nguyên nhân, phát huy tiềm lục, dốc hết khả năng với tiêu hao nhân tài vật lục ít nhất mà có thể đạt được hiệu ích kinh tế lớn nhất.
Quản lý giá thành phải thành hệ thống, hình thành hệ thống quản lý vè dự toán, quyết sách, ké hoạch, khống chế, giám đốc, hạch toán và phân tích cùng một số khâu khác. Dựa vào
quan hệ nhân quả của giá thành công trình, vận dụng phương pháp phân tích khoa học, nhận thức và nắm vững trình độ giá thành và quy luật vận động, vì quyết sách quản lý kinh doanh của xí nghiệp cung cấp các căn cứ khoa học.