Phân cấp quản lý đô thị

Việc phân loại đô thị trước tiên là để phục vụ cho công tác phân cấp quản lí đô thị, về mặt hành chính Nhà nước được cụ thể hóa như sau :– Thành phố trực thuộc Trung ương tương […]