Thi công bằng phương pháp đào dưới nắp (P1)

Phương pháp đàơ dưới nắp là phương pháp làm nắp trước sau đào, tức là trước tiên dùng cách làm lại mặt đường hoặc dùng kết cấu che chắn tấm đỉnh bảo đảm cho mặt đất thông suốt rồi thi công xuống dưới. Thời kỳ đầu phương pháp đào dưới nắp được tiến hành bằng cách lắp dầm thép trên cọc thép che chống hố đào lát mặt đường để bảo đảm giao thông trên mặt đất. Sau khi đào xuống đến đáy móng xong, đổ bê tông đáy móng rồi dùng phương pháp thi công thuận đến đổ bê tông tấm đỉnh, vè sau người ta dùng phương pháp thi công đào dưới nắp nghịch. Có nghĩa là dùng kết cấu che chống có độ cứng lớn thay thế cọc thép, dùng kết cấu tấm dinh làm hệ thống mặt đường và hệ chống. Dùng phương pháp thi công nghịch, trình tự thi công như sau: kết cấu che chống – tấm đỉnh – đào đất, che chống, xây tường giữa – tiếp tục đào cho đến đáy, xây hệ chống và tường đáy.
Ưu diem của thi công bằng phương pháp đào dưới nắp : Chuyên vị ngang của kết cấu nhỏ; tấm kết cấu dùng làm hệ chống để đào hố móng, tiết kiệm hệ chống tạm thời rút ngắn thời gian cắt đường, giảm thiểu cản trở đi lại trên mặt đất; bị ảnh hưởng khí hậu bên ngoài ít. Khuyết điểm của nó là : Đưa đất ra không tiện lợi, thi công nối đầu cột và tấm tường nhiều, cần tiến hành xử lý phòng nước; hiệu suất thấp, tốc độ chậm; trước lúc hình thành kết cấu khung, cột đứng ở giữa chi chịu được tải trọng bên trên một cách có mức độ.
1. Phương pháp thi công bằng đào dưới nắp
Thi công bằng phương pháp đào dưới nắp có mấy loại sau đây: phương pháp đào dưới nắp thuận, phương pháp đào dưới nắp nghịch (hình 4.17); phương pháp đào dưới nắp nửa nghịch; tô họp phương pháp đào dưới nắp thuận và phương pháp đào dưới nắp nghịch (hình 4.18); tổ hợp đào dưới nắp và phương pháp đào ngầm (hình 4.19); tổ họp phương pháp đào dưới nắp và phương pháp khiên (hình 4.20).

 
Hình 4.17. Sơ đồ trình tự thi công bằng phương pháp đào dưới nắp nghịch
a, Thi công kết cấu che chắn, cột chống trung gian; b, Đổ bê tông tấm đinh, đào xuống dưới; c, Đổ bê tông tấm chịu tải tầng 1, tường bên, cột, sau đó đào đất; d, Đổ bê tông tấm đáy, tường bên, cột.
Hình 4.18. Trình tự thi công tổ hợp phương pháp đào dưới nắp cách làm thuận và phương pháp đào dưới nắp thi công nghịch
a- Thi công nửa phần trên kết cấu che chắn, cọc trung gian; đào đất và lắp hệ chống, nửa phẩn dưới kết cấu che chắn; b- Thi công cọc trung gian của kết cấu chính; c- Đổ bê tông sàn tầng 2 và đào đất; d- Dựng hệ chống, đổ bê tông sàn tầng 3 và tường bên của nó rồi đào đất; e- Theo thứ tự đố bê tông sàn tầng 4 và tương bên tương ứng; f- Dùng phương pháp thuận đổ bê tông kết cấu tầng 1, 2, tháo dỡ công trình tạm, hồi phục mặt đường.

 Hình 4.20. Trình tự thi công tổ hợp phương pháp đào dưới nắp và phương pháp khiên
a, Đào tầng đất phủ; b, Đặt tấm nắp bê tông; c, Đào nứa phần trên bằng phưong pháp khiên; d, Lắp đặt hệ chông nửa phần trên; e) Đào nửa phần dưới bằng phưong pháp khiên; f, Lắp dựng hệ chống nửa phần dưới.