Thi công bằng phương pháp đào hầm nông (P3)

4.4.4. Khống chế biến dạng lún và phòng sập.
(1) Đo đạc khống chế hiện trường
Trong thi công bằng phtrcmg pháp đào ngầm nông, phải xem công tác đo đạc giám sát khống ché là một khâu công tác quan trọng, cần bảo đảm cho mỗi phút, mỗi giờ của thi công hiện trường đều được giám sát khống chế chặt chẽ để cho thi công được an toàn và khống chế biến dạng lún. Hạng mục đo đạc bao gồm 2 loại: A (cần đo) và B (lựa chọn để đo). Nội dung đo đạc xem trong bảng 4.1.
Bảng 4.1. Trị số tham khảo tiêu chuẩn cơ bản quản lý số liệu đo đạc

Thi công bằng phương pháp đào hầm nông (P3) 1
Chú thích: Nhịp hầm đào tối đa

Theo số liệu đo đạc hiện trường vẽ đường cong chuyển vị – thời gian (hệ chống hình điểm phân tán). Hoành độ thời gian của đường cong ghi rõ cự ly các trình tự thi công và cự ly từ mặt căt đo đạc đến gương đào. khi đường cong ở tư thế ngang bằng, cần tiến hành xử lý số liệu và phán tích hồi quy, để tính toán thời gian ổn định cơ bản trị số chuyển vị cuối cùng, nắm vững quy luật bién hoá chuyển vị. Dựa vào tiêu chuẩn quản lý đo đạc và tiêu chuẩn khống chế biến dạng lún các giai đoạn tiến hành quản lý thi công.
Khi trị số đo đạc vượt quá tiêu chuẩn, cần phân tích nguyên nhân vượt quá. Khi cần thiết cần tiến hành gia cường hệ thống che chống cùng cải tiến công nghệ. Khi đường cong xuất hiện có điểm cong ngược lên, tức là số liệu chuyển vị đã xuất hiện hiện hiện tượng tăng lên thất thường, chímg tỏ vi nham và che chống đã lộ rõ trạng thái mất ổn định, cần tăng cường đo đạc giám sát khống ché và lập tức gia cường hệ chống; khi cần thiết phải đào tiếp và có biện pháp ôn định mặt đào đê bảo đảm thi công an toàn. Sau khi đã xử lý thoả đáng xong, mói có thể tiếp tục thi công về phía trước.
(2) Tiêu chuẩn cơ bản quản lý đo đạc và xác định tiêu chuẩn khống chế biến dạng lún trong các giai đoạn thi công (bảng 4.1)
Trong thi công chủ yếu dùng số liệu chuyển vị đo dược làm mục tiêu quản lý thông tin. Trị số chuẩn cơ bản đê quản lý cần dựa vào điều kiện hiện trường để xác định. Tổng lượng biến dạng cần được khống chế như trong bảng trên.
Khi kiến trúc trẽn mặt đất nhậy cảm với lún võng của địa tầng cần dùng nhiều loại biện pháp khống ché lún võng (bao gồm cải thiện điều kiện vi nham) mà cũng khó đạt đến yêu cầu hoặc rất không kinh tế, có thế’ đồng thời dùng biện pháp gia cố kết cấu, và xác định trị số tiêu chuẩn cơ bản tương ứng.
Trị số chuẩn cơ bản quản lý số liệu đo đạc thi công đường hầm cần chi tiết hoá làm tiêu chuẩn khống ché cho các giai đoạn thi công. Nói chung trị só tiêu chuẩn khống chế nên phân làm ba mức khống chế: cấp I là trị số an toàn (tương ứng với hệ số an toàn bằng 1,5 + 2,0 trở lên), cấp 11 là trị số cảnh giới hệ số an toàn là 1,2 -H 1,5), cấp III là trị số nguy hiểm (hệ số an toàn khoảng 1,1). Trong thi công néu trị số đo đạc nằm trong cấp III thì nói chung cần đình chỉ lập tức việc đào lên phía trước, mà cần gia cường hệ thống che chống đã có làm cho đoạn đã thi công xong nhanh chóng ổn định, và cần nghiên cứu phương án cải tiến thi công tiến lên phía trước.