Thi công theo phương pháp mỏ truyền thống (P2)

4. Mấy điểm cần chú ý khi thi công bằng phươìĩg pháp mỏ truyền thống
a. Che chống tạm thời dễ bị nổ phá ảnh hưởng, vì vậy khi dùng nổ phá để đào ngoài việc phải chú ý khống chế lay động vi nham ra lại phải hét Stic giảm thiểu nổ phá xung kích phá hoại đối với hệ che chống. Nếu dùng máy đào thì cần chú ý không làm ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ che chống…
b. Do khi đào xong vi nham bị long rời biến dạng, vỏ hầm đúc xong cũng biến dạng, cắm tuyến và dựng cốp pha có sai số, để bảo đảm chiều dày vỏ hầm không xâm phạm giới hạn kiến trúc của hầm khi đào hầm và dựng cốp pha cần chừa lại một lượng dự trữ. Lượng dự trữ đó cần căn cứ vào loại vi nham, trình tự thi công vỏ hầm để chỉnh lý (xem bảng 2.37). Lượng dự trữ chừa lại khi đào cần dựa vào các điều kiện như: loại hình và độ cứng của hệ che chống, loại nham thạch để xác định. Có thể tham khảo bảng 2.37 và gia thêm một cách thích đáng cũng như dựa vào tư liệu thực tế để điều chỉnh cho hợp lí. Khi có đào quá mức thì cũng kết họp lại xem xét.

Thi công theo phương pháp mỏ truyền thống (P2) 1

c. Khi dùng phương pháp vòm trước tường sau, khi đào 2 bên ngách tường cần chú ý: hai bên phải trái phải đào lệch nhau không được đào cùng một lúc. Đồng thời hai bên ngách phải chia đoạn đào nhảy cóc, không được đào liền dải. Dải đào trước cần nằm vào đoạn vi nham tương đối vụn nát và chiều dài không vượt quá 2m + 4m, kịp thời đổ ngay bê tông tường hầm. Dải đào sau phải đợi cho bê tông tường bên khớp với chân vòm đạt đến cường độ yêu cầu mới có thể đào. Trình tự đào của dải ngách phải thống nhất cân nhắc với khe thi công vòm, khe biến dạng vòm, vị trí hầm phụ để xác định cho họp lý. Ngoài ra khi đào các dải ở ngách, cần khống chế chặt chẽ nổ phá để đè phòng làm nứt vòm. Mục đích của các biện pháp trên nhằm giảm thiếu độ lún của vòm và ngăn chặn rơi vòm.
d. Trình tự thi công bằng phương pháp mỏ truyền thống liên hệ với nhau rất mật thiết, cản trở nhau nhiều, vì thế cần chú ý thống nhất tổ chức phối họp và giải quyết tét mối quan hệ giữa đào với đào, đào với che chống, che chóng với xây vỏ, đào với xây vỏ. Nếu vi nham khá ổn định hoăc điều kiện che chóng tương đối tốt, thì nên hết súc triển khai các công đoạn theo hướng dọc, đê giảm cản trở lẫn nhau, bảo dảm an loàn và tiến độ thi công.