Thiết kế tổ chức thi công (P2)

2. Thiết kế tổ chức thi công mang tính chỉ đạo.
Khi đơn vị thi công tham gia đấu thầu thi công, dựa vào yêu cầu của văn kiện thiết kế kết hợp với điều kiện cụ thể của bản thân đơn vị cần biên soạn văn kiện tổ chức thi công. Sau khi đã trúng thầu, trước lúc khởi công, đơn vị thi công lại tiến lên bước nữa thẩm tra và xét duyệt lại hoặc biên soạn lại mói kế hoạch tổ chức thi công. Thiết kế tổ chức thi công của giai đoạn đó được gọi là thiết ké tô chức thi công mang tính chỉ đạo.
Thiết kế tổ chức thi công mang tính chỉ đạo là do đơn vị trúng thầu dựa vào nghiên cứu tìm hiểu văn kiện thiết kế, đièu tra và đối chiếu hiện trường thi công két hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giải quyết thay đổi thiết kế mà biên soạn lại tổng ké hoạch thi công đường hầm.
– Nội dung chủ yếu gồm có:
+ Tình hình công trình khái quát;
+ Tư liệu về khảo sát điều tra địa hình, địa mạo, địa chất và thuỷ văn của hiện trường đường hầm;
+ Số liệu biên soạn và nguyên tắc biên soạn;
+ Chuẩn bị thi công và công trình tạm thời;
+ Phân công nhiệm vụ, thời hạn và tổ chức lục lượng lao động;
+ Tình hình thiết bị máy móc;
+ Sắp đặt phương án thi công chủ yếu;
+ Biện pháp thi công các đoạn đặc thù;
+ Thi công thông gió;
+ Thi công thoát nước;
+ Thi công cơ giới hoá;
+ kỹ thuật mới, công nghệ mới cần dùng.
+ Biện pháp bảo đảm mục tiêu đề ra và chất lượng kỹ thuật.
– Bản vẽ thiết kế gồm có:
+ Tổ chức sức lao động (số kíp);
+ Bản số lượng hoàn thành từng phần của đường hầm;
+ Bảng kê lượng sức lao động cần thiết cho đường hầm và yêu cầu ngày công theo năm;
+ Bảng cần vật liệu theo năm của đường hầm;
+ Bản vẽ bố trí mặt bằng hiện trường của miệng vào, miệng ra của hầm;
+ Bản vẽ tiến độ thiết kế tổ chức thi công đường hầm;
+ Bản vẽ thiết ké khoan nổ trong đường hầm;
+ Bản vẽ thiết kế thông gió thi công trong đường hầm;
+ Bản vẽ thiết kế thoát nước thi công đường hầm;
+ Bản vẽ thiết kế đường ống cấp nước miệng vào, miệng ra thi công đường hầm;
+ Bản vẽ thiết kế đường dây thông tin miệng vào, miệng ra của đường hầm;
+ Bản vẽ thiết kế đường dây điện miệng vào, miệng ra của đường hầm;
3. Thiết kế tổ chức thi công mang tính thực thi.
Bản thiết kế này được biên soạn cho tổ chức thi công trong quá trình thi công. Bản thiết kế này do đơn vị thi công biên soạn dựa vào từng bộ phận, từng loại công trình, các trình tự và nhân lực các đội, các tổ, các kíp, và tình hình trang bị máy móc dụng cụ, chia bộ phận, chia thời kỳ, chia loại mà vạch ra để chỉ đạo thi công. Do tình hình thi công đường hầm có nhiều nhân tố ảnh hưởng, nên còn phải thiết kế tổ chức thi công các đoạn cá biệt, như: gặp đất sụt lớn, cát chảy v.v… cần phải có biện pháp xử lý đặc biệt.
Thiết kế tổ chức thi công mang tính thực thi cũng tương tự với bản thiết kế tổ chúc thi công mang tính chỉ đạo song cụ thể hơn, chi tiết hơn. Nói chung, nó được dựa vào bản thiết ké chỉ đạo đã quy định vè phương pháp thi công, trình tự thi công, thời hạn thi công và điều kiện cung ứng vật tư nguyên liệu… mà biên soạn. Nếu do tình hình khách quan hoặc kế hoạch có thay đổi thì không được máy móc chấp hành theo thiết ké có sẵn mà cần sửa chữa lại cho phù họp. Việc quản lý tố chức thi công theo trạng thái động nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ thi công dũng kỳ hạn hoặc vượt mức một cách kinh tế, an toàn, bảo đảm chất lượng và số lượng.
Nội dung và bản vẽ chủ yếu của giai đoạn này cũng tương tự với thiết kế tổ chức thi công mang tính chỉ đạo.
Tom lại, từ phương án thi công đến thiết kế tổ chức thi công mang tính thực thi thì giai đoạn thiết ké sau luôn yêu cầu cao hơn so vói giai đoạn trước, nội dung càng phong phú và cụ thể hơn. Nhưng mỗi một giai đoạn đều có ý nghĩa và tính chất riêng của nó, song đều liên hệ với nhau rất mật thiết.

II. Căn cứ nguyên tắc và trình tự biên soạn thiết kế tổ chức thi công
1. Căn cứ biên soạn
Căn cứ để biên soạn thiết ké tổ chức thi công cần dựa vào:
– Văn kiện thiết kế và văn kiện thiết kế sửa đổi;
– Hồ sơ họp đồng bao thầu;
– Chỉ thị và điều ước của đơn vị đầu tư;
– Tinh thần các hội nghị thi công có liên quan hoặc phương án và yêu cầu thiết kế tổ chức thi công mang tính chỉ thị của cơ quan đầu tư.
2. Nguyên tắc biên soạn
Dựa vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật công trình đường hầm và kinh nghiệm xây dựng nhiều năm qua, trong thiết kế tổ chúc thi công cần quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau đây:
1. Nghiêm chỉnh tuân theo thời hạn thi công trong hợp đồng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng theo kỳ hạn hoặc vượt mức giao cho thông xe và sử dụng.
2. Tuân theo quy phạm và quy trình thao tác thi công, bảo đảm chất lượng công trình và thi công an toàn.
3. Dùng phương pháp thi công tiên tiến và kỹ thuật mói, dần dần nâng cao trình độ thi công cơ giới hoá và lắp ráp sẵn, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, giảm nhẹ cường độ lao động, sắp đặt thi công họp lý đạt đến cân bằng trong sản xuất.
4. Quán triệt nguyên tắc khai thác vật liệu tại chỗ, hết sức lợi dụng nguyên vật liệu địa phương.
5. Tăng thu giảm chi, tính toán cẩn thận, hết súc lợi dụng công trình hiện có và giảm thiểu công trình tạm thòi, giảm giá thành công trình, nâng cao hiệu ích kinh tế đầy đủ.
6. Hợp lý tổ chúc thi công mùa mưa, bão và tổ chức vận chuyển hợp lý vật liệu xác định, công tác kho tàng, tăng ngày thi công cho cả năm, hết sức giảm thấp chi phí phụ gia cho thi công mùa mưa bão.
7. Tiết kiệm đất dùng cho địa điểm thi công, chiếm ít hoặc không chiếm đất ruộng nương, chú ý giữ gìn đất và nước cũng như bảo vệ môi trường;
8. Bố trí hiện trường thi công hợp lý, cần bảo đảm an toàn thi công, đồng thời phải tiện lợi cho sản xuất và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.