Tiến độ kế hoạch thi công (P1)

Tiến độ kế hoạch thi công phản ảnh: toàn bộ quá trình thi công của công trình bắt đầu từ khi chuẩn bị cho đến két thúc công trình; mối quan hệ phối hợp giữa các mặt của công trình; mối quan hệ ăn khớp giữa các bộ phận và trình tự công trình vói nhau. Cho nên tiến độ kế hoạch thi công giúp cho cơ quan lãnh đạo nắm vững khâu mấu chốt, chỉ huy toàn cục, bố trí nhân lực vật lực hợp lý, tiến hành thuận lợi việc chỉ đạo chính xác toàn bộ hoạt động sản xuất thi công. Nó cũng giúp cho quần chúng công nhân nhận rõ mục tiêu, phát huy đầu đủ tinh thần chủ động sáng tạo họp đồng chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ của công trường.
Tiến độ kế hoạch thi công phải bao gồm hai mặt: một mặt nghiên cứu khoa học tổ chức thi công, tìm cách tăng nhanh tốc độ thi công một cách họp lý; còn mặt khác là hình thức biểu hiện kế hoạch và tiến độ thi công. Kế hoạch này được biên soạn dựa theo nguyên lý thi công dây chuyền.
1 Nguyên lý thỉ công dây chuyền
Phương thức thi công đường hầm có ba loại: thi công tuần tự, thi công song song và thi công dây chuyền.
Khuyết điểm của phương thức thi công tuần tự là: thời hạn thi công kéo dài, các đội chuyên nghiệp không thi công liên tục, phải chờ việc và mặt công tác rỗi việc không được lợi dụng đầy đủ.
Thi công song song có khuyết điểm là phải tốn nhiều máy móc công cụ, tốn nhiều súc lao động vì phải mở thêm hào dẫn phụ, như hào ngang, giếng đứng, giếng nghiêng, hầm song song.
Thi công dây chuyền khắc phục được khuyết điểm của hai phương thức tuần tự và song song. Phương thúc dây chuyền chia công trường ra thành nhiều đoạn, mỗi đội công nhân chuyên nghiệp trước tiên hoàn thành công việc của mình trong đoạn 1, rồi chuyển đến công việc mới của mình trong đoạn 2… Như vậy mỗi đội chuyên nghiệp đèu có việc làm liên tục cho đến hết công trường.
Ví dụ: Một công trường đường hầm do nguyên kế hoạch là tuần tự thi công đào hầm xong mói tiến hành xây vỏ. vì muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã lợi dụng máy đào mở thêm tuyến hầm song song II làm đường vận chuyển đất đá vụn ra, như vậy sau khi đào xong có thể tiến hành xây vỏ. Như vậy từ thi công tuần tự đã đổi lại bằng thi công dây chuyền như hình 9.3 (đường chấm chấm là đường vận chuyên đất đá vụn ra).

Hình 9-3. Sơ đồ thi công ở một tuyến đường hầm

Phương pháp thi công dây chuyền là một loại phương pháp thi công ghép nối giữa phương pháp tuần tự và phương pháp song song. Nó không những giữ được ưu điểm của hai phương pháp trên mà còn loại trừ được khuyết điểm của chúng.
9.5.2. Hình thức biểu hiện tiến độ kế hoạch thi công
Tiến độ kế hoạch thi công thường dùng bản vẽ tiến độ để biêu hiện. Bản vẽ tiến độ thi công thường dùng sơ đồ ngang, sơ đồ thẳng đứng, và sơ đồ mạng lưới để biểu hiện. Mỗi loại sơ đồ có cách dùng khác nhau.
I. Sơ đồ ngang
Hình vẽ 9.4a và 9.4b thể hiện bản vẽ tiến độ thi công theo sơ đồ ngang. Sơ đồ có hai bộ phận họp lại: bộ phận bên trái là mẫu biểu phản ánh nội dung chính của các hạng mục công trình, là số liệu tính toán lượng công trình tương ứng cũng như định mức và số liệu tính toán lượng lao động; bộ phận bên phải là bảng kế hoạch. Bảng này dựa vào két quả tính toán theo số liệu có liên quan ở bên trái mà lập nên. Bảng kế hoạch dựa vào các đường ngang để thể hiện tiến độ thi công các hạng mục; chiều dài đường ngang biểu thị thòi hạn thi công; vị trí của đường ngang biểu thị quá trình thi công; chữ số trên đường ngang biểu thị số lượng sức lao động; các ký hiệu khác của đường ngang ghi tên đội hoặc loại công chủng.
Bảng thể hiện thời hạn thi công các giai đoạn và tổng thời hạn. Nó cũng phản ảnh tổng họp các mối quan hệ giữa các phân hạng công trình. Dùng sơ đồ này có thể tiến hành tổng họp và điều chỉnh cân bằng các số liệu.
Loại phương pháp biểu thị này tương đối đơn giản, trực quan, dễ hiểu, dễ biên soạn, nhưng có khuyết điểm sau: (1) Mối quan hệ tương hỗ giữa các phân hạng công trình không rõ ràng. (2) Thời hạn và địa điểm thi công không có cách gì thể hiện được, chỉ dùng văn tự thuyết minh; (3) Tình hình phân bố thục tế số lượng công trình không cụ thể; (4) Chỉ phản ảnh tốc độ dây chuyền bình quân. Sơ đồ này dùng để vẽ tiến độ công trình tập trung, sơ đồ kế hoạch cung ứng vật liệu hoặc làm sơ đồ phụ trong bản thuyết minh để bàn giao cho đơn vị thi công đến nhận nhiệm vụ.