Tiến độ kế hoạch thi công (P3)

4. Tính toán chu kỳ sản xuất
Do yêu cầu thời hạn thi công khác nhau và do điều kiện thi công khác nhau, phương pháp tính toán cụ thể vè chu kỳ sản xuất có hai loại như sau:
(1) Lấy nhân lực, năng lực sản xuất thực té của máy móc mà đơn vị hiện có và mặt công tâc lớn hay nhỏ để xác định thời gian liên tục cần thiết cho lượng Lo động để hoàn thành (chu kỳ). Nói chung tính toán chu kỳ sản xuất dựa theo công thức sau:
(9.2)
Trong đó: t- chu kỳ sản xuất, tức số ngày liên tục (ngày); D- lượng lao động (ngày công hoặc kíp máy); R- nhân số mỗi kíp máy hoặc số máy của kíp; n- số kíp sản xuất.
(2) Dựa vào thời hạn quy định để xác định nhân số của đội thi công (kíp) hoặc số máy của kíp.
Trong một tình hình nào đó, có thể lấy thời hạn đã quy định hoặc thòi hạn cần thiết cho trình tự sau, để tính toán số người, số máy mà đội cần để hoàn thành công việc khi phải làm việc với điều kiện 1 kíp, 2 kíp hay 3 kíp. Nói chung có thể dùng công thức sau để tính:

Một lượng lao động nào đó do bị điều kiện thi công hạn chế hoặc hạn chế bởi nhân lực đơn vị, số lượng thiết bị đơn vị mà có tác dụng khống chế đối với chu kỳ sản xuất được gọi là lượng lao động chủ đạo.
Bình thường lấy lượng lao động có chu kỳ sản xuất khá dài làm lượng lao động chủ đạo.
Khi công nhân, máy móc phải làm việc chế độ 2 kíp hoặc 3 kíp sẽ phải rút ngắn chu kỳ sản xuất của quá trình thi công. Khi lượng lao động chủ đạo phải dùng chu kỳ lao động quá dài, thì sẽ phải dùng chế độ làm việc 2 kíp hoặc 3 kíp để rút ngắn chu kỳ sản xuất.
5. Biên soạn bán vẽ tiên độ tht công
Sau khi hoàn thành xong các hạng mục trên xong, thì có thể bắt đầu biên soạn tiến độ kế hoạch của các giai đoạn khác nhau.
a) Các bước biên soạn sơ đồ ngang
1. Dựa theo hình vẽ 9.4a vẽ bản các ô để trống;
2. Dựa vào bản vẽ thiết kế, phương pháp thi công định mức dự toán và khái toán (chỉ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và giai đoạn thi công) tiến hành điền các số liệu vào các cột của hình vẽ 9.4a;
3. Tính toán số lượng công trình theo từng hạng mục một;
4. Theo định múc của từng loại tính và ghi phiên hiệu cho từng loại một ghi vào hình 9.4a;
5. Tiến hành tính toán lượng lao động;
6. Dựa vào lực lượng thi công (đội thi công, kíp, số người một tổ, số máy móc) cho đến cả tính toán số kíp cần cho chu kỳ thi công (tức số ngày công); hoặc dựa vào chu kỳ đã định đến cả chế độ làm kíp và lượng lao động, định ra số người số máy của các đội, các tổ thi công. Đen các két quả tính toán được điền vào các cột có liên quan trong 9.4a, sau đó thì có thể dựa vào chu kỳ đã tính toán, dùng đường thẳng vẽ ra tiến độ.
7. Dựa theo chu kỳ tính toán thi công đã nói trên và dựa vào mối quan hệ logic giữa các quá trình thi công, bố trí tiến độ thời hạn thi công. Cách làm cụ thể như sau: Dựa vào lịch bắt đầu và hoàn thành của mỗi loại công trình ghi vào cột thòi hạn trong hình 9.4a và vẽ đường thẳng biểu thị loại công việc đó.
8. Vẽ đường cong bố trí lực lượng lao động.
9. Tiến hành điều chỉnh cân đối qua lại, cuối cùng định ra phương án tối ưu.
b) Các bước biên soạn sơ đồ thẳng đứng
Đối với công trình thi công theo tuyến, sau khi xác định xong phương án thi công thì có thê vẽ tiến độ thi công bằng sơ đồ thẳng dửng theo các bước sau đây:

1. Vẽ phần đầu và khung bản vẽ, lấy khối lượng công trình và các hạng mục theo lý trình tưong ứng vẽ lên phần trên đầu của bản vẽ.
2. Dựa vào ngày khởi công và ngày hoàn thành của công trình vẽ lịch thời gian lên tung độ bên trái của hình vẽ.
3. Vẽ lý trình và tổ chức không gian tức là mặt bằng thi công xuống dưới.
4. Tiến hành ghi các loại công việc, tính toán lượng lao động, chu kỳ, số người lao động, số kíp máy, nói chung trước tiên lập bảng, sau đó kết họp vẽ lên bản vẽ, cân đối đi cân đối lại đê tối ưu hoá.
5. Dựa vào các chu kỳ thi công đã tính toán, lần lượt dùng bút chì vẽ ra đường tiến độ của các loại công việc khác nhau, và theo nguyên tắc chặt chẽ dịch các đường tiến độ đến vị trí tốt nhất.
6. Cuối cùng điều chỉnh. Điểm chính của việc điều chỉnh như sau: a, Yêu cầu các đường sát nhau nhưng không cắt nhau; b, Kiểm tra tổng thời hạn có phù họp yêu cầu không; c, Sức lao động cần cân đối, tránh chỗ quá cao chỗ quá thấp; d, Bô sung bản vẽ và thuyết minh; đ, Cuối cùng tô lại các đường bằng mực.