Trình tự thi công theo phương pháp Áo mới

Trình tự thi công theo phương pháp Áo mới có thê dùng hình vẽ 2.1 đê biểu thị.

Trình tự thi công theo phương pháp Áo mới 1
Hình 2.1. Trình tự thi công theo phương pháp Áo mới

Nguyên tắc cơ bản của thi công theo phương pháp Áo mới có thể quy nạp như sau: ít làm lay đòn2, phun neo sớm, chăm chú đo đạc, nhanh chóng khép kín.
– ít làm lay động: khi tiến hành đào mở đường hầm, cần hết sức giảm thiêu số lần lay độ 112 đất đá, cường độ lay động, phạm vi lay động và thời gian lay động liên tục kéo dài. vì thế nên dùng máy dào đất đá mà khôn2 dùng phương pháp khoan nô đê đào. Khi dùng phương pháp khoan nô dê đào, cần phải nghiêm khắc tiến hành khống chế nô phá dùng cách đào tiết diện lớn; căn cứ loại đất đá, phương pháp đào, điều kiện che chống lựa chọn hợp lý chiều dài dào sâu một tuần hoàn; đối với đất đá tự ổn định kém chiều dài đào sâu tuần hoàn nên ngắn lại; việc che chống phải khẩn trương theo kịp mặt đào, rút ngắn thời gian dê đất dá bị bong rời không che chóng.
– Plum neo sớm: sau khi đào xong cần che chống phun neo thời kỳ đầu, làm cho ứng suất đất đá di vào trạng thái khống chế ổn định. Làm như thế, một mặt là ta không đê cho dát đá biến dạng quá (tộ mà sinh ra sụt lở mất ổn định; còn một mặt khác làm cho đất đá phát triên biến dạng vừa phai, đẽ phát huy đầy đủ năng lực tự chịu tải của mình. Khi cần thiết có the có biện pháp che chống trước.
– Chởm cliú đo đạc: lấy phương pháp đo đạc bang máy hoặc trực quan và số liệu đo dạc bao đảm dê (lánh 2Íá trạng thái ôn định của đất đá (hoặc đát đá dã được gia cố hoặc phán đoán xu thế phát triển dộng thái của chúng, nhằm đê điều chinh kịp thời hình thúc che chống, phương pháp dào bới, bảo đảm thi công dược tiến hành thuận lợi và an loàn. Đo dạc trắc dịa là một tiêu chí quan trọng của lí luận hầm và công trình ngầm hiện dại. là biện pháp dể nắm vững quá trình thay dổi động thái của dất đá và là căn cứ, số liệu dê lien hành thiết kế, thi công công trình.
– Nhanh chóng khép kín: một mặt là chỉ phải dùng biện pháp che chóng bang phun bê tông ngay, tránh cho dắt dã bị bóc tràn dài ngày bị giam sút cường dộ và tính ôn dịnh, nhát là dối với địa tầng mềm yếu dễ bị phong hóa; còn mặt khác trọng yếu hơn là nếu kịp thời che chống bịt kín thì không chỉ ngăn không cho đất đá biến dạng mà còn làm cho lớp che chống và tầng đất ở vào trạng thái cộng đồng họp tác chịu lire tốt với nhau.