Vận chuyển nổi đoạn hầm

Sau khi hoàn thành chế tạo đoạn hầm trong đảo khò xong thì có thể bơm nước vào trong đảo khô làm cho đoạn hầm nổi lên dần dần, trong quá trình nổi lên, đoạn hầm được các cột neo đặt ở bốn phía dùng cáp chằng cố định, sau đó thông qua tời được bố trí phía trên đỉnh đảo kéo từng đốt đoạn hầm ra khỏi đảo (hình 6.10).
Sau khi đoạn hàm ra khỏi đảo xong, trước tiên neo đậu ờ miệng đảo. Khi phải chia đợt đê chế tạo đoạn hầm, cũng có thể lựa chọn một khu vực neo đậu tạm thời bên cạnh lòng lạch vận chuyển, như vậy bảo đảm cho các đoạn hầm được chế tạo xong trước khi hạ chìm đều có thể đưa ra khỏi đảo mà không ảnh hưởng đến việc chế tạo các đoạn hàm khác, cần bảo đảm độ nước sâu cho lòng lạch vận chuyên tạm thời đề phòng mắc cạn.
Khi vận chuyển nối đoạn hàm ra vị trí thi công, có thể dùng tàu kéo vận chuyên hoặc dùng lời đặt trên bờ để kéo. Khi sông rộng, cự ly vận chuyển tương đối dài thường dùng tàu kéo vận chuyên. Tàu kéo to hay nhỏ và số lượng bao nhiêu cần dựa vào kích thước hình học của đoạn hầm, tốc độ kéo và điều kiện vận chuyên (hình dạng lòng lạch, tốc độ dòng nước v.v…) thông qua phân tích tính toán mà xác định. Hình thúc bố trí tàu kéo rất nhiều, nói chung có mấy loại sau đây:
(1) Bốn tàu kéo: Một loại dùng hai tàu kéo xếp song song kéo dẫn đường ở phía trước, còn hai chiếc xếp song song vừa kéo ngược vừa khống chế hướng ở phía sau (hình 6.11 a). Còn một loại khác dùng một tàu kéo dẫn đường ở phía trước, hai bên đoạn hầm dùng hai tàu kéo hỗ trợ, phía sau dùng một chiếc kéo ngược lại và khống chế chuyển hướng. 
(1) ba tàu kéo: Loại thức này là hai tàu kéo xếp lên trước lai dắt, một chiếc xếp đằng sau kéo ngược và khống chế chuyển hướng (hình 6.1 lb). Còn một loại hình thức nữa là một tàu kéo chính đi trước lai dắt, hai chiếc khác sức kéo nhỏ hơn xếp hai bên khống chế hướng đi.
Khi sông hẹp, có thể bố trí tời kéo đặt trên bờ. Ví dụ như khi vận chuyển nổi hạ đoạn hầm dưới đáy sông Dũng ở Ninh Ba, do sông hẹp, nước chảy xiết, lại bị ảnh hưởng thuỷ triều, vì thế đã dùng tời kéo “khối hầm nôi” qua sông (hình 6.12).
Yêu cầu vận chuyển nổi mỗi đốt hầm phải hoàn thành trong cùng một cơn nước thuỷ triều thấp (có nghĩa là trong phạm vi thời gian mà lưu tốc dòng nước không được lớn hơn một trị số đã quy định) và yêu cầu cường độ ổn định ngang của dây cáp phải chống lại được lực cản bên của đoạn hầm, vì thế phải tiến hành thí nghiệm thuỷ lực chuyên môn đối với quan hệ giữa lực cản bên của đoạn hầm và lưu tốc cũng như đối với quan hệ giữa tốc độ khối hầm lắp ghép với tời kéo chính. Dựa vào kết quả thí nghiệm mà lụa chọn cường độ ôn định ngang của dây cáp và tời kéo chính lớn hay nhỏ. Khi thi công đường hầm hạ đoạn tại đáy sông Châu Giang ở Quảng Châu Trung Quốc, đã tiến hành bằng cách dùng tời lai dắt và tàu kéo đẩy hai bên (hình 6.13). Cách đó như sau: trên sông phía trước đoạn hầm bố trí một xà lan trên đó lắp một tời thuỷ lục làm lục kéo chính để đưa đoạn hầm ra khỏi đảo và kéo nổi đế vận chuyển. Trên bờ của đảo khô bố trí hai chiếc tcrí thuỷ lục làm lục hãm cho đoạn hầm khi vận chuyến nôi ba chiếc tàu kéo hỗ trợ vận chuyển nổi, một chiếc dự trữ chạy phía trên thượng lưu. Cách này đơn giản dễ làm và khi thi công bùn không quyện vào hố móng. 
Khi vận chuyển nổi đoạn hầm, cần bố trí trên lòng lạch tạm thời hệ thống biển báo dẫn đường, tăng cường quản lý giao thông trên sông, cần lựa chọn đièu kiện khí hậu tót, lực gió phai nhỏ hơn cấp 5, trời trong, tầm nhìn lớn hơn 500m.