Xác định các yếu tố ảnh hưởng quy hoạch khu đất

Để tiến hành Quy hoạch, cần xác định những yếu tố cấu thành và ảnh hưởng quyết định đến mọi hoạt động kinh tế, kĩ thuật và xã hội sẽ xẩy ra trên khu đất. Nghiên cứu những yếu tố trên nhằm tạo cơ sở để xác định các phương án, giải pháp kĩ thuật đúng đắn, hiệu quả của đồ án quy hoạch chi tiết.
Những yếu tố tổng hợp có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành các hoạt động quy hoạch Xây dựng trên khu đất được chọn để nghiên cứu, bao gồm :
* Yếu tố khách quan : mối quan hệ giữa khu đất với môi trường xung quanh :
– Với tư cách là một bộ phận hữu cơ của không gian đô thị hay của vùng, nhũng ảnh hưởng qua lại, mối quan hệ không gian, chức năng giữa khu đất với môi trường xung quanh là một trong những yếu tố quyết định đến mọi hoạt động trên khu đất dự kiến quy hoạch.
* Những điều kiện, tiềm năng của khu đất
– Điều kiện tự nhiên của khu vực như khí hậu, địa hình, địa chất, thủy văn. Những đặc trung của cảnh quan khu vực.
– Các điều kiện hiện trạng về sử dụng đất, dân cư, các công trình kiến trúc, hạ tầng kĩ thuật.
* Nhũng hoạt động kinh tế, kĩ thuật và xã hội
Sẽ hình thành trên khu đát theo dự kiến quy hoạch : ở, sản xuất, giao thông, hoạt động văn hóa, dịch vụ, giáo dục, giải trí,…
1. Vị trí và giới hạn quy hoạch khu đất
Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất được xác định bởi quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch chung hay quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai khu đất. Trong đó có các nội dung cần nghiên cứu, đánh giá như sau :
– VỊ trí khu đất, được quy hoạch chung đô thị xác định với nhiệm vụ, tính chất cần phải có của khu đất trong tổng thể đô thị.
– Giới hạn và phạm vi nghiên cứu, là giới hạn vật lí của quá trình nghiên cứu quy hoạch. Tuy nhiên nhiều khi thường nên vượt quá ngoài giới hạn thực của khu đất để tạo khả năng đánh giá khách quan mối quan hệ đa phương giữa khu đất vói vùng xung quanh.
– Mối quan hệ về không gian quy hoạch, kiến trúc với khu vực lân cận và đô
thị ở các mặt :
– Chức năng hoạt động kinh tế, kĩ thuật, xã hội (ở, dịch vụ công cộng, giao thông, sản xuất, văn hóa, du lịch…).
– Giao thông, mối quan hệ qua lại về giao thông vận tải giữa khu đất với xung quanh.
– Hạ tầng kĩ thuật, liên hệ về nguồn, việc sử dụng chung hệ thống cấp điện, nước, hơi đốt, thông tin.
– Dịch vụ công cộng : Vị trí, vai trò tính chất của các công trình công cộng trong ngoài khu đất và việc khai thác, sử dụng các công trình đó.
– Tác động, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau về môi trường giữa khu đất với vùng lân cận.

– Những quy định của quy hoạch chung đối với khu đất về tính chất, quy mô, yêu cầu kĩ thuật các công trình, yêu cầu tổ chức kiến trúc cảnh quan, giới hạn tầng cao, mật độ xây dựng, khả năng cấp nước, điện, năng lượng, xử lí chất thải, thoát nước măt v.v…